Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvärdering: Utvecklingsriktningen för Valviras verksamhet är riktig – ytterligare reformer behövs

Social- och hälsovårdsministeriet
30.6.2015 9.00
Pressmeddelande 124/2015

Det lönar sig för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att mer än tidigare flytta tyngdpunkten för tillsynen till förhandstillsyn och i fråga om prioritetsordning till de fall där klient- eller patientsäkerheten äventyras. Det är också befogat att förstärka kunskapsgrunden för tillsynen. Valviras uppgiftsområde behöver förtydligas. Social- och hälsovårdsministeriet behöver utveckla sin resultatstyrning. Å andra sidan måste Valviras styrförhållanden till regionförvaltningsverken klarläggas. Bland annat detta konstateras i slutrapporten avseende den utvärdering som gjorts om Valvira.

Enligt utvärderingen kan Valviras verksamhet vidareutvecklas i den riktning att Valvira får ännu bättre möjligheter att rikta sin riskbaserade tillsyn och prioritera de ärenden som ska behandlas. Tillsynen ska i första hand riktas dit där de största riskerna föreligger, dvs. sådana fall där till exempel klient- och patientsäkerheten äventyras.

Enligt rapporten är Valviras helhetsverkan tämligen god med beaktande av tillgängliga resurser, uppgiftsområdets omfattning, antalet ärenden som ska behandlas och tillgängliga register- och statistikuppgifter. Effektiviteten kan ökas ytterligare genom att förändra praxis och effektivisera användningen av de tillgängliga resurserna för tillsynen.

Utvärderingen rekommenderar att Valvira reformerar sin praxis bland annat genom att rikta resurserna till sakkunnigarbete och utnyttja digitala verktyg i större utsträckning. Samarbetsstrukturer som baserar sig på en uppriktig dialog med de centrala tillsynsobjekten ska också förbättras.

Utvärderingen av Valvira gjordes av Owal Group Oy på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Huvuduppgiften var att utvärdera hur Valvira, som inledde sin verksamhet år 2009, har klarat av de mål som ställdes vid inrättandet. Därutöver utreddes effektiviteten i Valviras verksamhet och förslag lades fram till utvecklande av verkets verksamhet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) inledde sin verksamhet 1.1.2009. Valvira inrättades när de tidigare Rättsskyddscentralen för hälsovården och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral sammanslogs till en ny myndighet. Senare samma år överfördes även tillsynsuppgifterna som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvården från det tidigare Läkemedelsverket (numera Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIMEA) till den nya myndigheten.

Ytterligare information

avdelningschef Kirsi Varhila, SHM, tfn 0295 163 338, [email protected]
konsultativ tjänsteman Virpi Kölhi, SHM, tfn 0295 163 615, [email protected]
förvaltningsdirektör Ritva Kujala, Valvira, tfn 0295 209 315, [email protected]
verkställande direktör Mikko Wennberg, Owal Group Oy, tfn 050 1261, [email protected]

Tillbaka till toppen