Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen: Coronaepidemins konsekvenser för barns välfärd måste åtgärdas – särskild uppmärksamhet ska fästas vid att minska ojämlikheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2020 13.30 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 13.21
Pressmeddelande

Coronaepidemin har haft betydande konsekvenser för barns, ungas och familjers välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. För att minimera de negativa konsekvenserna av coronakrisen behövs det en övergripande plan för att trygga barns och ungas välfärd och förbättra deras förmåga att klara sig.

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde onsdagen den 24 juni sin första rapport om coronaepidemins konsekvenser för barns och familjers välfärd och tillgodoseendet av barnets rättigheter.

Oro för att ojämlikheten och utslagningen bland barn och unga ökar

Arbetsgruppen är oroad över att coronakrisen ökar ojämlikheten och utslagningen bland barn och unga.  Trots att alla barn och ungdomar drabbas av coronaepidemin, är konsekvenserna inte lika långvariga eller omfattande för alla. De skadliga konsekvenserna hopar sig och har en kumulativ verkan.

I samband med åtgärderna för återhämtning efter coronaepidemin ska man identifiera de barn och unga, vars välfärd och tryggandet av den kräver särskilda insatser. Sådana grupper är till exempel barn och unga vars familjers utkomst har försämrats av krisen, barn och unga med funktionsnedsättning och långtidssjukdomar, barn och unga som placerats utanför hemmet samt barn och unga vars familjer har problem med psykisk ohälsa eller missbruk. Undantagsförhållandena har också belastat föräldrarna, vilket ökar behovet av stöd för föräldrar.

Flera åtgärder behövs i återhämtningsarbetet – konsekvenserna för barn och unga ska bedömas

I återhämtningsarbetet efter coronaepidemin behövs både snabbare åtgärder i det första skedet och mer långsiktiga åtgärder.

Åtgärder som behövs i det första skedet är bland annat stöd för familjer som har svårigheter med försörjningen samt stärkande av rådgivningsbyråtjänsterna, småbarnspedagogiken, elev- och studerandevården och stödet för inlärning. Även mentalvårdstjänsterna för barn och unga, barnskyddet och det sociala stödet till familjer måste effektiviseras. De ungas tillträde till arbetsmarknaden har försvårats i och med coronakrisen, vilket förutsätter åtgärder för att förbättra de ungas ställning på arbetsmarknaden.

Det är i huvudsak kommunerna som ansvarar för tjänsterna för barn, unga och familjer. Arbetsgruppen föreslår att man med åtgärderna för återhämtning efter coronakrisen säkerställer en tillräcklig nivå av utkomstskydd för barnfamiljer och kommunernas tillräckliga resurser för tillhandahållandet av tjänsterna.

Enligt arbetsgruppens rapport ska konsekvenserna för barn och unga bedömas i beslutsfattandet. Samtidigt är det skäl att se till att barns och ungas delaktighet och lika möjligheter att bli hörda stärks i samband med åtgärderna för återhämtning efter coronavirusepidemin.

Arbetsgruppens arbete utnyttjas också vid beredningen av den nationella barnstrategin. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till den 31 oktober 2020, och arbetsgruppen samlar ända till utgången av mandatperioden in information om coronakrisens konsekvenser för barns och familjers välfärd och tillgodoseendet av barnets rättigheter.

Mer information

Esa Iivonen, arbetsgruppens ordförande, tfn 050 411 1562
Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177

Tillbaka till toppen