Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att bereda en regeringsproposition för att gradvis införa personaldimensioneringen på 0,7 inom dygnetruntvården för äldre ska inledas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 15.02 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 12.16
Pressmeddelande

Enligt regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård är det väldigt viktigt att hålla fast vid kravet på en personaldimensionering på 0,7 när det gäller dygnetruntvård för äldre. För att kunna gradera personaldimensioneringen inleds nu arbetet med att bereda en regeringsproposition. 

Ministerarbetsgruppen beslutade den 27 september att inleda arbetet för att ta fram en regeringsproposition om att ändra bestämmelsen om ikraftträdande av den så kallade äldrevårdslagen. 

Vårdpersonalens minimidimensionering införs gradvis 2023:

  • från den 1 april 2023 är minimidimensioneringen 0,65
  • från den 1 december 2023 är minimidimensioneringen 0,70 vårdare per klient

På grund av de ändrade uppgifterna höjs finansieringen för välfärdsområdena med 128 miljoner euro 2023. Att dimensioneringen införs gradvis ändrar inte det anslag som reserveras för välfärdsområdena för dimensioneringen eftersom områdena måste kunna vidta åtgärder som förbättrar tillgången på arbetskraft. 

Äldrevårdslagen innehåller bestämmelser om möjligheterna att diversifiera personalstrukturen. Förutom närvårdare och sjukskötare kan man anlita flera andra yrkesmänniskor inom social- och hälsovården för att tillgodose klienternas behov. Till exempel experter inom idrotts-, kultur- eller konstområdet kan anlitas för att bevara klienternas sociala funktionsförmåga. För indirekta arbeten ska anställas personal separat. Så är inte fallet till alla delar. 

De paragrafer om mellanformer av boende för äldre som träder i kraft den 1 januari 2023 möjliggör ett mångsidigare tjänsteutbud och behovsbaserade tjänster för dem som nu i brist på alternativ hänvisas till dygnetruntvård.  


Flera utbildningsplatser ger mer arbetskraft från 2023 framåt

Antalet nybörjarplatser för närvårdare ökades med cirka tusen 2020-2021, vilket leder till flera utexaminerade 2023. Det kommer att bli fler platser också i fortsättningen. 

Antalet nybörjarplatser för sjukskötare ökades också med cirka tusen 2020-2022. Detta börjar märkas i antalet examina 2024, men en del av studerandena börjar jobba redan under studietiden. 

Antalet vårdassistenter kan ökas märkbart i verksamhetsenheterna. I regeringens förhandlingar om budget för 2023 reserverades anslag för att utbilda 2 500 vårdassistenter 2022-2025.

Genom programmet för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet avsätts finansiering också för dataunderlag och framsynsarbete, styrning genom lagstiftning och information som gäller yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, arbete med att förbättra förutsättningarna för goda prestationer och för utveckling av den digitala kompetensen. 

Ytterligare tar man vara på möjligheterna med arbetskraftsinvandring. 

Målet är att regeringens proposition med förslag till gradering av vårdpersonalens minimidimensionering lämnas till riksdagen hösten 2022.


Mer information:

Laura Lindeberg, minister Lindéns specialmedarbetare, tfn 0295 163 109
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549

 

Tillbaka till toppen