Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av begränsningslagen som gäller kommunala bolag träder i kraft den 1 november 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2020 15.01 | Publicerad på svenska 10.11.2020 kl. 11.26
Pressmeddelande 268/2020

Den så kallade begränsningslagen, som begränsar investeringar och utläggning av verksamhet inom social- och hälsovården, har den 1 november 2020 ändrats så att även sådana projekt som genomförs via ett bolag som ägs av en kommun eller en samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner inom dispensförfarandet ska jämställas med projekt som kommunen eller samkommunen själv genomför.

Det föreskrivs i samband med detta om att kommunen eller samkommunen eller deras bolag ska ansvara för påföljderna av ett lagstridigt avtals eventuella ogiltighet i de fall när orsakerna till ogiltigheten beror på kommunen eller samkommunen eller deras bolag.

Enligt begränsningslagen förutsätts att det i kommuners och samkommuners långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ska ingå ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2023.

Uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 15 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården. Det nya landskapet har rätt att utan ersättningsskyldighet säga upp avtalet under 2024 eller 2025 så att det slutar gälla tolv månader efter uppsägningen.

Kommunerna och samkommunerna ska fortsättningsvis ansöka om dispens för sådana byggnadsinvesteringar inom social- och hälsovården som överstiger fem miljoner euro. I kommuners och samkommuners långvariga hyresavtal och avtal om nyttjanderätt ska fortsatt tas in ett uppsägningsvillkor.

Den så kallade Paras-ramlagen förpliktar kommunerna att hålla fast vid de samarbetsområden inom social- och hälsovården med befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 invånare som de tidigare har bildat. Syftet med lagen är att förhindra oändamålsenliga omorganiseringar innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft och att säkerställa tillgången till social- och hälsovårdstjänster.

Republikens president stadfäste lagen den 29 oktober 2020. Ändringarna trädde i kraft den 1 november 2020.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 530 079, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63545, [email protected]
Jussi Lind, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63578, [email protected]

Tillbaka till toppen