Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av äldreomsorgslagen har fastställts – personaldimensionering inom heldygnsvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.29
Pressmeddelande

Bestämmelser om personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer finns framöver i lagen. Hittills har dimensioneringen styrts genom en kvalitetsrekommendation. Efter övergångsperioden ska personaldimensioneringen vara minst 0,7 anställda per klient.

Republikens president stadfäste lagen den 9 juli 2020. Lagen träder i kraft den 1 oktober 2020.

I personaldimensioneringen beaktas den personal som utför direkt klientarbete. Indirekt arbete, det vill säga stödtjänster, beaktas inte i dimensioneringen. En särskild resurs ska reserveras för stödtjänsterna. På detta sätt vill man säkerställa att verksamhetsenheterna har tillräckligt med personal som ansvarar för vården och omsorgen för att uppgifterna ska bli omsorgsfullt skötta.

Ett enhetligt uppföljnings- och bedömningssystem ger jämförbar information

Till äldreomsorgslagen har också fogats en bestämmelse om ett nationellt enhetligt uppföljnings- och bedömningssystem som ska användas vid utredning och bedömning av servicebehovet. Systemet för bedömning av äldre personers funktionsförmåga (RAI) förenhetligar bedömningen av servicebehoven och stöder utvecklandet av tjänsternas kvalitet.

Kommunen ska använda bedömningsverktyget RAI för att bedöma en äldre persons funktionsförmåga, om en äldre person behöver socialservice som tillhandahålls regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd ska se till att kommunerna avgiftsfritt har tillgång till bedömningsverktyget RAI och till utbildning i användningen av verktyget.

En övergångsperiod införs för personaldimensioneringen

Personaldimensioneringen stiger gradvis. När lagen träder i kraft den 1 oktober 2020 ska personaldimensioneringen vara minst 0,5 anställda per klient. Vid ingången av 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och vid ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient.

Övergångsperioden löper ut den 1 april 2023, då personaldimensioneringen på minst 0,7 anställda per klient träder i kraft fullt ut. Kommunerna är då också skyldiga att använda RAI-bedömningssystemet.

Ytterligare information

Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549 (fr.o.m. 3 augusti 2020)

Tillbaka till toppen