Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagpaketet SOTE100 har stadfästs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 11.07
Pressmeddelande

Republikens president har i dag den 8 juli 2022 stadfäst ändringarna i lagpaketet SOTE100. Lagändringarna stadfästes efter behandlingen vid statsrådets sammanträde. Ändringar gjordes i sammanlagt över ett hundra lagar. Förslagen till lagändringar var på remiss i februari 2021. Syftet med ändringarna är i huvudsak att uppdatera lagstiftningen så att den tekniskt motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret, inte att ändra lagarnas innehåll.

Ändringar har gjorts i social- och hälsovårdslagarna för att uppdatera lagstiftningen så att den mot-svarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret som följer av social‐ och hälsovårdsreformen. Dessutom har informativa hänvisningar till annan ny och reviderad lagstiftning gjorts, delvis överlappande bestämmelser upphävts och vissa ändringar som gäller informations¬ledning och som förutsätts av särlösningen för Nyland. Bestämmelser som gäller främjande av hälsa och välfärd ändrades så att de motsvarar arbetsfördelningen som föreslås i social- och hälsovårds¬reformen.

Förslagen till lagändringar var på remiss den 1–26 februari 2021. Utifrån yttrandena gjordes preci-seringar i vissa av lagförslagen och motiveringarna för dem, bland annat gällande använda termer, hänvisningar till hemkommun och vissa bestämmelser om ändringssökande. 
Lagarna ingår i riksdagens svar på regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ord-nandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Mer information:

direktör Andreas Blanco Sequeiros social- och hälsovårdsministeriet, anträffbar 11.7.2022, [email protected]
direktör Jaska Siikavirta, direktör, social -och hälsovårdsministeriet, [email protected]
avdelningschef Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen