Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändring av lagen om smittsamma sjukdomar på remiss – starkare metoder för att dämpa coronavirusläget

Social- och hälsovårdsministeriet
11.9.2020 13.34
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar på remiss. Målet är att ändra lagen om smittsamma sjukdomar så att åtgärder för bekämpning av smittsam sjukdom kan tas i bruk i större utsträckning utan undantagsförhållanden. En del av ändringarna är avsedda att gälla endast temporärt i anslutning till covid-19-epidemin.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss fram till den 27 september 2020. Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen i oktober. Social- och hälsovårdsministeriet bereder separat bestämmelserna om förplägnadsverksamhet i lagen om smittsamma sjukdomar under september månad.

Regionförvaltningsverket kan besluta om undantag från ordnandet av social- och hälsovårdstjänster

I och med lagändringen kan social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken i större utsträckning ingripa i verksamheten hos aktörer inom social- och hälsovården i vissa situationer. 

Regionförvaltningsverken kan till exempel ålägga en kommun att ordna social- och hälsovårdstjänster för invånare i en annan kommun eller att koncentrera vården av patienter till ett visst sjukhus. På detta sätt kan man säkerställa social- och hälsovårdens verksamhet i exceptionella situationer.

Hygienåtgärderna är förpliktande i alla kundutrymmen

Genom lagändringen stärks också de åtgärder genom vilka spridningen av nya smittor så effektivt som möjligt kan förhindras inom de tjänster som olika aktörer erbjuder.  

Näringsidkarna har redan nu på eget initiativ och med iakttagande av myndighetsrekommendationerna vidtagit flera åtgärder för att trygga kundbetjäningssituationerna. Förslaget är att de allmänna hygienåtgärderna i fortsättningen ska vara förpliktande enligt lag i alla kundutrymmen.

Till lagen om smittsamma sjukdomar fogas en temporär paragraf enligt vilken kommunen och regionförvaltningsverket ska ha rätt att besluta om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirussjukdomen inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Sådana åtgärder är upprätthållande av tillräckliga avstånd mellan barn och elever, krav på hygienpraxis samt rengöring av utrymmen och ytor.

Närkontakt i kundutrymmena ska vid behov förhindras – som en sista utväg kan myndigheten temporärt stänga lokalen för kunderna

Om det regionala sjukdomsläget kräver det, kan kommunen eller regionförvaltningsverket fatta ett beslut där det förutsätts att näringsidkaren vidtar åtgärder för att förhindra närkontakt i kundutrymmena. Näringsidkaren kan själv fastställa de sätt att ordna tjänsterna som bäst lämpar sig för den egna verksamheten så att det inte uppstår nära kontakter. Bestämmelserna ska också tillämpas på annan verksamhet än näringsverksamhet, såsom föreningars och idrottsföreningars verksamhet samt offentliga lokaler (t.ex. simhallar).

Om spridningen av coronavirusepidemin inte längre kan förhindras på något annat sätt, kan kommunen eller regionförvaltningsverket för viss tid helt eller delvis stänga en lokal för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedd för kunder eller deltagare. Tröskeln för att förbjuda användning av lokaler som är avsedda för kunder eller deltagare är hög. Stängningen kan endast gälla verksamheter där det finns en särskild risk för att det uppstår betydande smittkedjor. Ett sådant beslut kan gälla bland annat läktare som är avsedda för framförande av scenkonst och för sportevenemang, sevärdheter och temaparker samt motions- och idrottslokaler.

Bestämmelserna ska inte tillämpas på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, religionssamfunds religionsutövning och inte heller på verksamhet som betraktas som utövning av offentlig makt.

Vissa hygienkrav ska iakttas också i persontrafiken

Dessutom föreskrivs det om motsvarande hygienkrav också i persontrafiken för att förhindra spridningen av en exceptionell epidemi. Om spridningen av epidemin inte kan förhindras genom denna hygienpraxis, kan antalet passagerare begränsas genom myndighetsbeslut.

Mer information

Lagstiftningen om smittsamma sjukdomar och regeringens proposition i allmänhet: Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 239, [email protected]
Bestämmelserna gällande näringsverksamhet: Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062, [email protected]
Reglering om transportservice: Maria Rautavirta, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 564, [email protected]
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295330234, [email protected]

Det svenskspråkiga materialet till begäran om utlåtande publiceras i tjänsten Utlåtande.fi onsdagen den 16 september. Remisstiden går ut den 1 oktober 2020. 

Tillbaka till toppen