Hoppa till innehåll
Media

Ändamålsenlig arbetsfördelning säkerställer att social- och hälsovårdspersonalen räcker till och att det finns personal att tillgå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 10.38
Pressmeddelande
Sköterskor i sitt arbete

Det program som gäller personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården som minister Kiuru initierade slutar när valperioden löper ut. Syftet med programmet har varit att hitta lösningar för att tillgodose behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården nu och under de kommande åren.

Som ett led i programmet utarbetade man en färdplan till år 2027 för hur man ska sörja för att social- och hälsovårdspersonalen räcker till och stannar kvar och att det finns arbetskraft att tillgå.  Man har redan planerat över 40 programåtgärder för åren 2022–2023, och de flesta av dem har nu inletts. 

Färdplanen till 2027 utgår från 4 strategiska spetsområden. De strategiska spetsarna är att säkerställa kompetensen, att förbättra resultaten av arbetet och möjligheterna att göra ett bra arbete samt analys av kunskapsunderlag och prognostisering. 

”För att säkerställa att social- och hälsovårdspersonalen räcker till och att det finns arbetskraft krävs det att många olika åtgärder vidtas samtidigt. Men det viktigaste är att man får nya verksamhetsmodeller för välfärdsområdena och tjänsterna”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.  

Välmående och kunniga yrkesutbildade personer i lämpliga uppgifter

Målet är att de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården arbetar med uppgifter som motsvarar deras examen. Den biträdande personalen och stödtjänstpersonalen ska öka så att klient- och patientsäkerheten inte äventyras och behörighetskraven inte sänks.

Vid arbetsfördelningen utnyttjar man sådana verksamhetssätt och verksamhetsmodeller som konstaterats ge goda resultat och utvecklar dem så att de lämpar sig för befolkningens servicebehov i respektive område. Social- och hälsovårdsministeriet har gjort ett utkast till en anvisning om hur lagstiftningen ska tillämpas vid utvecklandet av uppgiftsstrukturer och verksamhetsmodeller för arbetsfördelning. Utlåtanden om utkastet kan lämnas  fram till den 8 mars 2023. 

Om det inte föreskrivs särskilt i lagstiftningen att en uppgift ska skötas av en person med en särskild examen eller särskild yrkeskompetens, har arbetsgivaren prövningsrätt att tillämpa flexibla arbetsarrangemang och att bestämma hur de anställda tilldelas uppgifter som motsvarar deras utbildning, kunnande och yrkeskompetens.  

Arbetsgivaren kan flexibelt skaffa och utbilda biträdande personal och stödtjänstpersonal och erbjuda tilläggsutbildning enligt behov för att säkerställa att personalen har tillräcklig kompetens när det gäller att stödja den yrkesutbildade personalen. 

Som stöd för anvisningen har man också sammanställt svar på vanliga frågor om vad de olika yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården kan göra inom ramen för den gällande lagstiftningen. Frågorna och svaren finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.  

Rekommendationer om ansvarsfullhet vid internationell rekrytering av social- och hälsovårdspersonal

I samband med programmet har man också utarbetat rekommendationer om ansvarsfullhet vid internationell rekrytering av social- och hälsovårdspersonal. Målet är att främja beaktandet av ansvarsaspekterna i internationella rekryteringar samt att avvärja risker för utnyttjande av arbetskraft. Rekommendationerna är avsedda för många olika aktörer, till exempel anordnare av social- och hälsovårdstjänster och både offentliga och privata tjänsteproducenter.

Den strategiska färdplanen och åtgärderna har beretts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i samarbete med arbetsmarknadens parter inom social- och hälsovård. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård var styrgruppen för programmet.  

Ytterligare information

Taina Mäntyranta, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163692
Jenny Suominen, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163387
[email protected]


Länkar:

Tillbaka till toppen