Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regionerna uppmuntras att förbereda sig för social- och hälsovårdsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
8.12.2015 7.25
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet uppmuntrar kommunerna och övriga regionala aktörer till samarbete med förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen. Det är motiverat att på eget initiativ genomföra behövliga förändringar inom de kommande självstyrande områdena, dvs. i landskapen. Då kan man på bästa sätt beakta regionernas egna särdrag. Det viktigaste i utvecklingsarbetet är att säkerställa att klienterna får samordnade social- och hälsotjänster i rätt tid.

Social- och hälsovårdsreformen innebär betydande förändringar både i servicestrukturen och i själva verksamheten. Den offentliga social- och hälsovården överförs från kommunerna och samkommunerna till 18 självstyrande områden i början av 2019. Det innebär att social- och hälsotjänsterna slås samman till en helhet som ur klienternas synvinkel ska fungera som en sammanhängande och smidig servicekedja.  

Kommunerna och samkommunerna uppmuntras att redan medan reformen är under beredning börja förbereda sig för det nya sättet att ordna och producera tjänster. I de självstyrande områdena kommer det att bildas en ny organisation som förenar  nuvarande organisationer.  Centralt i dess verksamhet är att den service som klienten får är en smidigt fungerande helhet. Detta förutsätter att service- och vårdkedjorna leds som en helhet och att klientuppgifter smidigt kan överföras mellan olika aktörer.  Samtidigt försöker man hitta sätt att förbättra effektiviteten och verkningsfullheten samt få till stånd besparingar.

För att målen ska uppnås krävs målmedveten förändringsledning. De regionala förberedelserna för reformen lyckas bäst, om där deltar alla social- och hälsovårdstjänster och aktörer inom social- och hälsovården, såsom kommunernas socialvård inklusive deras specialtjänster, primärhälsovården, den specialiserade sjukvården, representanter för den kommunalt producerade företagshälsovården samt aktörer inom främjandet av hälsa och välbefinnande.

Det är bra om nya frivilliga organisationer som bildas i regionerna är lätta och enkelt kan fås att passa in i de nya förvaltningsstrukturerna. I samordningen av informationssystemen iakttas de nationella riktlinjerna.

Statsrådet ordnar 2016 ett systematiskt förändringsstöd för de kommande självstyrande områdena. Redan före det är det önskvärt att regionerna fortsätter utvecklandet av social- och hälsovården på eget initiativ. År 2017 inrättas en temporär förvaltning i områdena för att förbereda inledandet av den nya verksamheten. Avsikten är att den temporära förvaltningen så långt som möjligt ska stödja sig mot de nya strukturerna som det redan har avtalats om i landskapen.


Regionerna uppmuntras att förbereda sig för social- och hälsovårdsreformen
 

Ytterligare information:

Projektledare, understatssekreterare Tuomas Pöysti, SHM och FM, tfn 02951 63012
Överdirektör Kirsi Varhila, SHM, tfn 02951 63338
Överdirektör Päivi Laajala, FM, tfn 02955 30026

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen