Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landskap och kommuner har ansvar för att göra konst och kultur tillgängligare inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
17.12.2018 8.56 | Publicerad på svenska 17.12.2018 kl. 11.33
Pressmeddelande
Ett av spetsprojektets handledda försök var att utreda vilken effekt sjukhusclownsverksamheten har haft.

Nya rekommendationer ålägger landskap och kommuner att förbättra tillgången och tillgängligheten i fråga om konst och kultur inom social- och hälsovården. Rekommendationerna innehåller praktiska åtgärder som ökar människors välbefinnande och delaktighet samt stärker deltagandet i kulturen. Åtgärderna är avsedda för alla. Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko offentliggjorde rekommendationerna den 17 december. Rekommendationerna ingår i regeringens spetsprojekt Konst och kultur görs tillgängligare.

Rekommendationerna är avsedda för landskapens och kommunernas politiska och operativa ledning samt för tjänstemän som bereder ärendet.

I praktiken innebär rekommendationerna att landskapen och kommunerna först ska utarbeta målen för tillgången och tillgängligheten i fråga om konst och kultur. Målen ska integreras i planeringen, verksamheten och uppföljningen. Därtill ska social- och hälsovården systematiskt reservera anslag för konst- och kulturverksamhet.

”Det yttersta målet för verksamheten inom spetsprojektet har varit att påverka människornas möjligheter att uppleva konst och kultur. Detta gäller särskilt de som på grund av fysiska begränsningar eller ekonomiska eller sociala hinder inte har tillräcklig möjlighet till det. Genom att introducera konst och kultur i människornas vardag kan man förbättra deras livskvalitet”, säger kulturminister Sampo Terho.

”Kunskapen om kulturens och konstens betydelse för människans välbefinnande och hälsa har ökat hela tiden. Och den har bara ökat i och med detta spetsprojekt. Konst och kultur hjälper inte bara vid tillfrisknandet – de ökar också hälsan och välbefinnandet och förebygger sjukdomar och sociala problem”, betonar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Landskapen reserverar resurser

Enligt vård- och landskapsreformen ansvarar landskapen för ordnandet av social- och hälsovården. Därtill har landskapen till uppgift att stödja kommunerna i främjandet av välfärd och hälsa. Landskapen rekommenderas integrera kulturverksamheten som ska genomföras i social- och hälsovården som en del av landskapsstrategin, planeringen av ordnandet, servicestrategin och servicelöftet.

Det rekommenderas att konst- och kulturverksamhet som främjar välfärd och hälsa beaktas i fördelningen av resurser genom att en del av landskapens driftekonomiutgifter riktas till detta ändamål. I avtalen som ingås med producenter av social- och hälsotjänster kan landskapen ta in som ett kvalitetskriterium att konst och kultur introduceras där människorna finns. Detta kan beaktas t.ex. i samband med att man uppskattar kundernas behov av långvarig vård och omsorg samt i vård- och serviceplanen.

Kommunerna ansvarar för kulturverksamheten

Kommunerna ansvarar även framöver för att främja hälsa och välfärd samt för kommunernas kulturverksamhet. Kommunerna stärker användningen av konst och kultur när det gäller att på ett bredspektrigt plan främja befolkningens välbefinnande och hälsa. I kommunstrategin, i planerna för välbefinnande och hälsa och i utvecklingsplanerna som omfattar livsmiljöer ställer de upp mål för sådan konst- och kulturverksamhet som främjar välbefinnande och hälsa. Man avser följa upp hur väl de uppställda målen uppfylls som en del av kommunernas välfärdsberättelser och den strategiska ledningen.

Kommunerna säkerställer att förvaltningsöverskridande samarbete fungerar. Detta kan genomföras med hjälp av till exempel förvaltningsövergripande välfärdsarbetsgrupper och en ansvarig aktör som samordnar kulturärenden, en välfärdskoordinator. Dessa har till uppgift att identifiera konstens och kulturens möjligheter som en del av främjandet av välfärd och hälsa samt följa upp hur ärendet framskrider och fullföljs.

Kommunerna reserverar från driftekonomiutgifterna anslag för sådan konst- och kulturverksamhet som främjar välfärd och hälsa samt stöder invånarnas delaktighet. I byggprojekt reserveras en viss andel av projektets kostnader för konstanskaffningar för byggnaden.

Spetsprojektet för konst och kultur

Ett mål för spetsprojektet Konst och kultur görs tillgängligare har varit att utvidga den s.k. principen om en procent till konsten. När man ökar utbudet av olika konst- och kulturrelaterade tjänster så blir det enklare att ta dem i bruk i vård- och klientarbetet inom social- och hälsovården.

Projektet har haft två inriktningar: utvecklingsprojekt och handledda initiativ. I utvecklingsprojekten har man stött aktörer som sprider god praxis eller utvecklar och introducerar nya arbetssätt. Syftet med de handledda initiativen är att ta fram och testa verksamhets- och finansieringssätt för att bygga ut principen om en procent till konsten.

Ytterligare information:

Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30129
Ismo Suksi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63464

Annika Saarikko Kultur LAPE Sampo Terho Spetsprojekt spetsprojekt
Tillbaka till toppen