Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen fastställde åtgärder för att hjälpa dem som blivit offer för identitetsstöld

FinansministerietJustitieministerietSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
12.11.2020 13.52
Pressmeddelande 709/2020

Vid sina förhandlingar onsdagen den 11 november enades regeringen om åtgärder för att hjälpa dem som blivit offer för identitetsstöld och förbättra skyddet av en persons identitet.

Regeringen fastställde följande åtgärder:

Tryggande av psykosocialt och annat stöd samt samordning av åtgärder efter det akuta skedet

Social- och hälsovårdsministeriet ser till att offren för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo fortsättningsvis får psykosocialt och annat stöd. Offren erbjuds stöd från olika håll och via olika kanaler så länge som det behövs. Ministeriet följer också upp och samordnar de åtgärder som vidtas inom social- och hälsovårdens servicesystem för att hantera situationen efter det akuta skedet.

Ändring av lagstiftningen om kunduppgifter inom social- och hälsovården och stärkande av resurserna

Den 5 november 2020 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Lagen avses träda i kraft den 1 april 2021.

I och med den föreslagna ändringen utvidgas skyldigheten att ansluta sig till de riksomfattande informationssystemtjänsterna, det vill säga Kanta-tjänsterna, till att gälla alla tjänstetillhandahållare som använder kund- eller patientdatasystem. De datasystem som tjänstetillhandahållarna använder ska genomgå en testning av interoperabiliteten med Kanta-tjänsterna och en bedömning av informationssäkerheten som utförs av bedömningsorganet för informationssäkerhet.

Regeringen säkerställer att lagen verkställs effektivt bland annat genom att anvisa Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Institutet för hälsa och välfärd tilläggsresurser. Tilläggsresurserna bidrar till en bättre styrning och övervakning av användningen av datasystemen.

Ändringar av personbeteckningar

Den gällande lagstiftningen ställer strikta villkor för ändring av personbeteckningen, och de kan inte tillämpas för att förebygga brottslig eller annan skadlig användning av personbeteckningar. Därför bereder regeringen en lagändring som i avgränsade situationer, till exempel i samband med dataintrång, ger möjlighet att ändra personbeteckningen och på så sätt begränsa missbruk av identitetsuppgifterna.

En gemensam spärrtjänst för alla aktörer

Med tanke på egenmakten hos dem som blivit offer för dataintrång är det viktigt att missbruk av uppgifter kan förebyggas så lätt som möjligt.

Information om och länkar till olika förbuds- och spärrtjänster finns på webbplatsen suomi.fi. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet och kommunikationsministeriet utreder möjligheterna att ta fram en gemensam spärrtjänst som omfattar också aktörer inom den privata sektorn. Tjänsten gör det möjligt att införa olika förbud och spärrar på ett enda ställe. Tjänsten beräknas vara färdig före utgången av nästa år.

Finansministeriet tillsätter ett projekt för att revidera lagstiftningen om systemet med personbeteckningar. Ett av målen för projektet är att förtydliga och styra användningen av personbeteckningar i syfte att specificera, inte identifiera, en person.

Information om praxis för behandling av personbeteckningar

Medborgarkommunikationen om behandling av personbeteckningar och andra identitetsuppgifter i olika tjänster effektiviseras. Syftet med personbeteckningar är att specificera personer, och enligt lag får de inte användas för identifiering. Också dataombudsmannen bedömer möjligheten att införa striktare riktlinjer.

Finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Konkurrens- och konsumentverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom, polisen och Finansinspektionen samarbetar för att styra hur personbeteckningen och de övriga personuppgifterna i anslutning till den används i samhället. Målet är att säkerställa att personbeteckningen i fortsättningen används endast i specificeringssyfte. Dataombudsmannen övervakar behandlingen av personuppgifter i egenskap av allmänt behörig myndighet.

Andra åtgärder på lång sikt

Finansministeriets projekt för digital identitet fortsätter. Projektet, som syftar till att ta fram en digital identitetshandling, beräknas bli slutfört under 2022.

Statsrådets principbeslut av den 8 april 2020 om digital säkerhet verkställs.

Beredningen av ändringar i konsumentskyddslagen inleds i syfte att utvidga kravet på stark autentisering till att gälla exempelvis kreditköp och avbetalningsköp på nätet.

Ytterligare information: Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 303, 050 570 2186, Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146, 050 313 6992, Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149, [email protected], Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 0295 530 399, [email protected], och Katri Kummoinen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 266, [email protected] (konsumentskyddslagen)