Hoppa till innehåll
Media

Regeringen enades om lindringar av begränsningarna i fråga om sammankomster, förplägnadsrörelsers verksamhet och besöksrutiner

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 19.35 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 21.15
Pressmeddelande 435/2020

Vid sina förhandlingar i dag den 17 juni fick regeringen en samlad översikt över samtliga riktlinjer som regeringen har slagit fast för att förhindra spridning av coronaviruset och för att skydda riskgrupper.

Vid förhandlingarna enades regeringen dessutom om följande lättnader i fråga om restriktionerna:

  • Statsrådet rekommenderar att inomhus- och utomhustillställningar för över 500 personer kan tillåtas fr.o.m. den 1 augusti 2020, om epidemiläget fortsatt utvecklas utan några betydande ogynnsamma avvikelser. Detta förutsätter att säkerheten garanteras med hjälp av anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om iakttagande av säkerhetsavstånd och hygienrutiner och begränsning av antalet besökare samt vid behov genom att vid tillställningen avskilja olika områden från varandra. Regionförvaltningsmyndigheterna fattar utifrån sin prövning beslut under juli, för högst en månad åt gången.
  • Om epidemiläget fortsatt utvecklas utan betydande avvikelser kan man som sista avvecklingsåtgärd fr.o.m. den 1 oktober 2020 slopa begränsningarna av sammankomster och tillåta alla tillställningar inomhus och utomhus utan någon begränsning av antalet personer vid tillställningarna. Regeringen rekommenderar också att aktörerna genom egenkontroll säkerställer att ovannämnda anvisningar fortsatt följs.
  • Statsrådet ser regelbundet över riktlinjerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utifrån en lägesbild och konsekvensbedömning på såväl riksnivå som regional nivå. Om epidemiläget utvecklas i ogynnsam riktning och bedömningen så förutsätter, kommer planen för avvecklingen av begränsningarna att justeras.   
  • Till utgången av juli gäller begränsningarna i enlighet med regionförvaltningsverkens tidigare beslut. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för färre än 50 personer är tillåtna både inomhus och utomhus. Det är alltid motiverat att följa hygienanvisningarna. Tillställningar för över 50 men högst 500 personer inomhus och utomhus är tillåtna, förutsatt att säkerheten vid tillställningarna kan garanteras genom iakttagande av Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om tillräckliga säkerhetsavstånd, begränsning av antalet besökare så att avstånden kan hållas samt hygienrutiner. Tillställningar utomhus för sammanlagt över 500 personer är tillåtna genom arrangemang där olika områden avskiljs från varandra.

Lindringar av de begränsningar som gäller förplägnadsrörelser          

Regeringen enades också om att lindra de temporära begränsningarna av förplägnadsrörelsernas verksamhet. Statsrådet utfärdar en förordning om dessa lindringar i morgon den 18 juni. Begränsningarna har baserat sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

  • Enligt den nya förordningen får förplägnadsrörelserna från och med den 22 juni 2020 hålla öppet från kl. 4 och ska stänga senast kl. 2.
  • Servering av alkohol får inledas tidigast kl. 9 och ska avslutas senast kl. 1.
  • Buffébord tillåts igen.
  • I förplägnadsrörelsens utrymmen inomhus eller en del av dem får vistas tre fjärdedelar av det antal personer som är tillåtet enligt förplägnadsrörelsens serveringstillstånd eller projektbeskrivning.
  • Fortsättningsvis ska alla kunder ha en egen sittplats. Förplägnadsrörelserna ska dessutom ordna inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen på ett sådant sätt att kunderna inte utsätts för spridning av smittsam sjukdom. Förplägnadsrörelserna ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i deras utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.
  • Förplägnadsrörelserna ska se till att kunderna ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna när de kommer till rörelsen. Inredning, kärl, bestick och andra ytor ska också hållas rena så att de inte medför risk för spridning av smittsam sjukdom. I förplägnadsrörelserna ska det finnas synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Regeringen beslutade att de begränsningar som gäller förplägnadsrörelserna ska slopas den 13 juli. Även efter det datumet ska dock varje kund ha en egen sittplats.

Regeringen upphävde sin rekommendation om att undvika besök på sjukhus

Statsrådets rekommendation om att undvika besök på sjukhus upphävs. Upphävandet av rekommendationen gäller sjukhusvård inom både primärvården och den specialiserade sjukvården.
När det gäller besöksarrangemangen bör man dock fortsättningsvis enligt regionalt övervägande följa en återhållsam linje på motsvarande sätt som i övrigt arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar under ett epidemiläge.
De enskilda verksamhetsenheterna ansvarar för de praktiska arrangemangen och t.ex. användning av skydd samt besöksplatser.

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ska det ordnas möjlighet att träffa anhöriga t.ex. utomhus med tillräckliga skyddsarrangemang eller i separata skyddade besöksrum.

Regeringen rekommenderar att klientutrymmena i enheter för vård och omsorg dygnet runt fortsättningsvis huvudsakligen ska vara stängda för andra än enhetens personal. Spridning av epidemin i boendeserviceenheter för riskgrupper är fortfarande en betydande risk.

Rekommendationen om att undvika besök gäller inte personer som ger klienten nödvändig service, såsom personliga assistenter eller personer som arbetar med klientens rehabilitering. Anhöriga till kritiskt sjuka patienter och patienter som får vård i livets slutskede samt stödpersoner vid förlossningar ska ges möjlighet att träffa sin närstående genom trygga arrangemang.

Ytterligare information: Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected] (sammankomster); Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläge); Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (förplägnadsrörelser)

Tillbaka till toppen