Hoppa till innehåll
Media

Regeringen återinför inreserestriktioner i fråga om tre länder

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2020 13.25 | Publicerad på svenska 6.8.2020 kl. 15.19
Pressmeddelande 507/2020
Bild: Corona och beslut

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde i dag den 6 augusti att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Nederländerna samt Finland och Belgien. Dessutom återinförs begränsningar i trafiken över de yttre gränserna i fråga om resor från Andorra till Finland. Antalet sjukdomsfall orsakade av coronaviruset har ökat i Nederländerna, Belgien och Andorra sedan den senaste lägesbedömningen. Begränsningarna träder i kraft måndagen den 10 augusti.

Inreserestriktionerna kan avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana länder där incidensen av coronavirus har varit högst 8 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. I andra hand kan avskaffandet av inreserestriktionerna i trafiken över de inre gränserna övervägas från fall till fall när det gäller Schengenländer som haft högst 10 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. De avskaffade begränsningarna kan vid behov återinföras om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land.

Regeringen anser det motiverat att tillämpa ett sekundärt gränsvärde för Tyskland och Danmark. I dessa länder har incidensen av sjukdomsfall sannolikt ökat tillfälligt på grund av lokala utbrott av sjukdomen. Läget måste bedömas på nytt om incidenstalet klart överstiger gränsvärdet, vilket för närvarande är fallet i Nederländerna och Belgien.

Inga ändringar i övriga inreserestriktioner

Med trafik över de inre gränserna avses trafik över gränsen mellan Finland och en annan stat som hör till Schengenområdet. Begränsningarna i trafiken över de inre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Grekland, Liechtenstein, Malta, Tyskland, Slovakien och Ungern. Till den del gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter, är det möjligt att passera gränsen för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor. 

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Cypern, Irland, San Marino och Vatikanen. Trafik mellan dessa länder och Finland är tillåten utan begränsningar. Dessutom är trafik över de yttre gränserna tillåten mellan Finland och Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay för dem som är bosatta i dessa länder. Detsamma gäller för Kina, förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

Till den del gränskontrollen vid de yttre gränserna fortsätter, är tillåtna grunder för inresa returtrafik och annan nödvändig trafik för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat.

Även ett etablerat parförhållande anses vara en grund för nödvändig inresa över de yttre gränserna. Vid de inre gränserna är också andra former av parförhållanden en tillräcklig grund för inresa. Vid gränskontrollerna litar man i första hand på resenärens egna uppgifter om sitt parförhållande. Resenären kan i samband med kontroll av övriga förutsättningar för gränsövergång ombes redogöra närmare för sitt parförhållande.

Möjligheten att avveckla begränsningarna i fråga om Sverige övervägs

Sjukdomsläget i Sverige har utvecklats i en positiv riktning. Regeringen förbinder sig att vid sin nästa behandling av inreserestriktionerna granska gränskontrollerna vid de inre land-, sjö- och luftgränserna till Sverige som separata frågor. Om epidemiläget tillåter kan den inre gränskontrollen mellan Finland och Sverige slopas med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer antingen helt eller delvis.

Regeringen har också behandlat den regionala modell för avveckling av begränsningar som diskuterats tidigare. Myndigheterna har utrett möjligheten att införa denna regionala modell, men i detta skede leder utredningen inte till några åtgärder.

Läget ses över med cirka två veckors mellanrum

De beslut som nu fattas gäller fram till den 8 september, men vid behov kan de ändras redan tidigare. Om ett par veckor gör regeringen en ny bedömning av behovet av inreserestriktioner och deras omfattning med hänsyn till det epidemiologiska läget.

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av begränsningar. Den som lämnar Finland ska också beakta mållandets eventuella begränsningar för personer som kommer från Finland.

Ytterligare information

Frågor om gränstrafiken

Tillbaka till toppen