Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Restaurangverksamhet begränsas och befogenheterna enligt beredskapslagen förlängs

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
31.3.2020 17.11 | Publicerad på svenska 31.3.2020 kl. 18.45
Pressmeddelande 201/2020

Regeringen utfärdade den 31 mars en förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet i hela landet.

Förplägnadsrörelser ska vara stängda från och med lördagen den 4 april 2020 och begränsningarna gäller till utgången av maj. Begränsningarna gäller övrig restaurangverksamhet förutom tillhandahållande av take away -portioner och avhämtningstjänster för matsändare. Begränsningarna gäller inte sådana restauranger i skolor, sjukhus och motsvarande inrättningar som är nödvändiga med tanke på mathållningen eller personalrestauranger som betjänar enbart företagens egen personal.

Regeringen överlämnade förordningen till riksdagen för granskning i efterhand. Avsikten är att riksdagen beslutar om förordningens giltighetstid på fredagen. Riksdagen kan inte ändra innehållet i förordningen.

Utövandet av befogenheter enligt beredskapslagen fortsätts

Regeringen utfärdade samtidigt förordningar om fortsatt utövande av befogenheter enligt beredskapslagen. Dessa är en fortsättning på de åtgärder som regeringen beslutat om redan tidigare och som omfattas av förordningar som upphör att gälla den 13 april 2020. Genom de förordningar som nu föreslås fortsätter utövandet av befogenheterna fram till den 13 maj 2020.

Med stöd av de förordningar som nu utfärdats har statsrådet för avsikt att på torsdagen den 2 april 2020 utfärda tillämpningsförordningar som kompletterar dem. Riksdagen granskar förordningarna i efterhand. Vid eftergranskningen kan riksdagen antingen godkänna eller upphäva förordningarna, men innehållet i dem kan inte ändras under riksdagsbehandlingen.

Epidemin sprider sig för närvarande snabbt, och antalet fall når sannolikt inte sin topp under de nuvarande begränsningsåtgärdernas giltighetstid. Regeringen anser därför att begränsningsåtgärderna bör förlängas fram till den 13 maj 2020.

Distansundervisningen fortsätter

Statsrådet fortsätter att begränsa närundervisningen på olika utbildningsstadier. Det betyder att undantagsarrangemangen inom undervisningen förlängs till den 13 maj. Undervisningen fortsätter huvudsakligen som distansstudier och med andra jämförbara metoder. Regeringens rekommendation är fortfarande att även barn i småbarnspedagogik, förskoleundervisning och årskurs 1–3 stannar hemma om det bara är möjligt.

Statsrådet bereder sig dock redan samtidigt på att förlänga undantagsarrangemangen till utgången av terminen, om begränsandet av epidemin kräver det. Förberedelserna görs vid behov genom att ibruktagningsförordningen och tillämpningsförordningen enligt beredskapslagen förlängs till utgången av maj. På så sätt kan de åtgärder som behövs för att begränsa koronavirusepidemin bedömas på nytt i slutet av april.

Tillgången till läkemedel och behandlingsutrustning säkerställs

Samtidigt som regeringen föreslog att befogenheterna att begränsa försäljningen av läkemedel, varor och tjänster som används inom hälso- och sjukvården ska fortsätta, utvidgades användningen av befogenheterna. Målet är att säkerställa tillgången till läkemedelspreparat och viktig behandlingsutrustning samt en fungerande distributionskedja i Finland under undantagsförhållanden till följd av det nya coronaviruset.

Social- och hälsovården

Avsikten är också att förlänga beredskapslagens befogenheter för att styra verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården. Social - och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket kan vid behov snabbt fatta bindande beslut om ändring av verksamheten vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården.

Kommunernas rätt att avvika från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården förlängs också. För socialvårdens del preciseras förordningen så att kommunerna kan avstå från tidsfristen för inledande av bedömningen av servicebehovet.

Tillräcklig personal

Statsrådet förlängde dessutom förordningen genom vilken man förmår reagera på personalbrist i som orsakas av virusepidemin. Arbetsgivaren kan tillfälligt avvika från arbetstids- och semesterarrangemang inom hälso- och sjukvården och socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet.

Ytterligare information

Statsrådets kansli
Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300

Arbets- och näringsministeriet
Restauranger: Antti Neimala, avdelningschef, tfn 0295 047 039, och Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 295 047 062

Undervisnings- och kulturministeriet
Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, tfn 0295 330 258
Utbildning på andra stadiet: Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 0295 330 308
Högskoleutbildning: Tapio Kosunen, överdirektör, tfn 0295 330 440
Grundläggande konstundervisning: Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129
Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd, tfn 0295 330 234

Social - och hälsovårdsministeriet
Tidsfrister för bedömning av icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården och av servicebehovet inom socialvården: Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384 och Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407
Läkemedelsförsörjningen: Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575, och Heidi Tahvanainen, direktör, tfn 0295 163 540

Tillbaka till toppen