Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport öppnar upp begreppet digital delaktighet och dess centrala delområden

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 9.40
Pressmeddelande 256/2021

I det digitaliserade samhället sker deltagandet allt oftare digitalt. Den första mellanrapporten inom projektet Digital delaktighet i Finland, som genomförts av Teknologiska forskningscentralen VTT och Jyväskylä universitet, innehåller information om begreppet digital delaktighet och dess definitioner ur olika vetenskaps- och förvaltningsområdens synvinkel. Projektet fortsätter med att man bygger upp ett antal mätare för digital delaktighet samt skapar en helhetsbild av det nationella läget, god praxis och olika aktörers roller.

I mellanrapporten analyseras närliggande begrepp som preciserar digital delaktighet och centrala delområden inom digital delaktighet. Ett väsentligt perspektiv i mellanrapporten är individernas och olika användargruppers upplevelse av digital delaktighet samt olika förvaltningsområdens och övriga aktörers, såsom tredje sektorns och företagens, roll när det gäller att möjliggöra digital delaktighet för individer eller grupper. Ur individens och olika samhällsgruppers perspektiv grundar sig digital delaktighet i första hand på upplevelsen av delaktighet.

Digital delaktighet uppnås i digital samverkan

Digital delaktighet är ett brett begrepp och en paraplyaktig helhet som innehåller många, även sinsemellan kontroversiella antaganden, behov och motiv beroende på vem som tillämpar begreppet och i vilket sammanhang. I mellanrapporten avses med digital delaktighet frivillig och ett för en smidig vardag tillräckligt aktivt deltagande i samhällets aktiviteter, där man utnyttjar digitala redskap, applikationer och tjänster på ett för individen eller samhällsgruppen ändamålsenligt och betydelsefullt sätt.

Digital delaktighet uppnås i situationer där såväl individens och de olika samhällsgruppernas som samhällsaktörernas intressen möts inom ramen för den digitala delaktighetens centrala delområden, inte endast per definition utan även i enskilda personers eller medborgares upplevelser.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Närmare information:

projektchef Olli Kuusisto, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 737 0948, olli.kuusisto(at)vtt.fi
universitetsforskare Riitta Hänninen, spetsenheten för forskning i åldrande och omsorg, Jyväskylä universitet, tfn 040 707 7481, riitta.j.hanninen(at)jyu.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Tillbaka till toppen