Työelämän mielenterveysohjelma

Työelämän mielenterveysohjelma (2021-2022) toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön johtamana ja koordinoimana ohjelmana, joka oli osa kansallisen mielenterveysstrategian ja pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut ohjelman yhteistyössä Työterveyslaitoksen, mielenterveysalan järjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja muiden kumppaneiden sekä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastasivat Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Työelämän mielenterveysohjelman ydintavoitteena oli muuttaa mielenterveyden tuki työelämässä yksilökeskeisestä, jo syntyneiden ongelmien ratkomisesta työkykyongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena oli pitkällä aikavälillä ennaltaehkäistä esimerkiksi mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja ja eläköitymisiä sekä niistä koituvia kustannuksia.

Ratkaisuja mielenterveyden ennaltaehkäisevään tukeen työpaikoilla

Konkreettisiksi ratkaisuiksi ohjelma toteutti työpaikkojen tueksi mielenterveyden tuen työkalupakin sekä toimintamallin työterveysyhteistyöhön mielen hyvinvointia tukevan työkulttuurin rakentamiseen. Ohjelmassa tuettiin myös toimintakulttuurin muutosta ja mielenterveyskysymyksiin liittyvää asennemuutosta viestinnän keinoin lisäämällä tietoa mielenterveyden tukemisesta työelämässä.

Toimintamallit ja työkalut edistävät mielenterveyttä työpaikoilla

Työelämän mielenterveysohjelmasta toteutetun ulkoisen arvioinnin mukaan ohjelman aikana eri organisaatioissa syntyneet kokemukset osoittavat, että ohjelmassa tehdyllä kehitystyöllä on korkea potentiaali tuottaa laajamittaisia vaikutuksia tulevien vuosien aikana.

Ohjelmassa kehitetty toimintamalli työterveysyhteistyöhön täytti sille asetetut tavoitteet sisältönsä ja soveltuvuutensa osalta. Mallilla arvioitiin olevan myös uutuusarvoa. Osassa organisaatioista yhteistyö ja yhteinen ymmärrys paranivat huomattavasti toimenpiteiden vaikutuksesta. Mallin voidaan odottaa tukevan mielen hyvinvointia parantavaa kehitystyötä työpaikoilla ja työterveyshuolloissa.

Mielenterveyden tuen työkalupakin yhdeksän työkalun digitalisoinnin arvioitiin onnistuneen hyvin. Työkaluja käytettiin ohjelman aikana yli 125 000 kertaa. Kehitetyt keinot ja menetelmät ovat vastanneet hyvin käyttäjien yleisimpiin tarpeisiin ja jatkokehitystä tehtiin jo ohjelman aikana. Työkalujen todettiin toimivan havahduttajana ja luovan siten edellytyksiä asenteiden ja kulttuurin muutokselle.

Viestinnän arvioitiin olevan keskeisin vaikuttaja toimintakulttuurin ja asenteiden muutokseen ohjelman aikana. Viestinnän keinoin tavoitettiin keskeisiä kohderyhmiä ja saatiin laajaa näkyvyyttä ohjelman teemoille. Puhe mielenterveydestä lisääntyi ja normalisoitui ja ohjelmalla onnistuttiin jonkin verran vähentämään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa.

Mielenterveyden tuen työkalupakin ja työterveyshuollon toimintamallin levittäminen ja jatkokehittäminen jatkuu myös osana Suomen Kestävän Kasvun ohjelman toimenpiteitä.

Tutustu mielenterveyden tuen työkaluihin ja toimintamalleihin

Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien kokonaisuus on koostunut Työelämän mielenterveysohjelmasta, TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen sisältyvästä Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelmasta sekä Työkykyohjelman STM:n toimenpiteistä.

Lisätietoja

Jaana Vastamäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163468   Sähköpostiosoite: