FI SV

Riksomfattande och regional kommunikation inom ramen för spetsprojekten – Riktlinjer och principer

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för fem av regeringens spetsprojekt. En stor grupp aktörer vid olika ministerier och landskapen deltar i genomförandet av dem. Kommunikation och information är en del av arbetet för alla dessa aktörer.

Enheten för information och kommunikation vid social- och hälsovårdsministeriet har skapat gemensamma principer och riktlinjer för kommunikationen inom spetsprojekten. De är inte huggna i sten utan lever vid behov och i takt med att projekten framskrider.

Riktlinjerna är riktlinjer på allmän nivå – den finns ingen anledning och inte heller möjlighet att gå in på detaljer. Det viktigaste är öppen och begriplig kommunikation i rätt tid.

Riktlinjer som är gemensamma för alla:

Principer

 • Kommunikationen om projekten är öppen och begriplig.
 • I kommunikationen utnyttjar man på ett heltäckande och kreativt sätt alla medel.
 • SHM drar upp riktlinjerna om det i kommunikationen framkommer sådana aspekter som kräver gemensamma principer.

Kommunikationsspråk

 • Huvudspråket för kommunikationen är finska och materialen översätts till svenska, vid behov även till andra språk.
 • Man får inte heller glömma material på samiska.

Riksomfattande kommunikation

Huvudkanal är stm.fi

 • För den riksomfattande kommunikationen och informationen om spetsprojekten och planeringen av denna ansvarar social- och hälsovårdsministeriet. Huvudkanal för kommunikationen är tjänsten stm.fi och spetsprojektens egna webbplatser i tjänsten.
 • På Institutet för hälsa och välfärds webbplats publiceras information om riksomfattande evenemang och deras material.
 • På kanalerna i social media lyfts särskilt fram aktuella och människonära frågor.
 • Den viktigaste kanalen inom social media är @STM_Uutiset.

Ansvarspersoner vid social- och hälsovårdsministeriet

 • Varje person inom spetsprojektet är en kommunikatör.
 • Kommunikationen leds av ledaren för spetsprojektet (projektchef). Om det finns projekt inom ramen för spetsprojektet leds projektets kommunikation av den som är ansvarig för projektet.
 • Kommunikationen för alla projekt som SHM ansvarar för samordnas av Anne Koskela från SHM:s enhet för information och kommunikation. Hon ansvarar även för kommunikationen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.
 • För den nationella samordningen av projektet Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre ansvarar Leena Salonen, och för projektet Kundorienterad service Virpi Kankaanpää.

Regional kommunikation

 • De regionala utvecklings- och försöksprojekten ansvarar själva för sin egen kommunikation och information och deras utveckling.
 • Social- och hälsovårdsministeriet stöder regional kommunikation enligt behovet genom rådgivning och bland annat genom att centraliserat producera informationsmaterial.
 • Vi sporrar till djärv och insiktsfull kommunikation!
 • Som underlag för kommunikationen kan en mall som utarbetats vid SHM användas.
 • Det är tillåtet och rekommenderas att man använder sunt förnuft i olika situationer som man stöter på.

Teckningar Kaisa Leka (enbart på finska)

Ytterligare information

Anne J Koskela, informatör, tfn 0295 163 135, [email protected]

Virpi Kankaanpää, webbinformationschef, tfn 0295 163 140, [email protected]

Leena Salonen, informatör, tfn 0295 163 077, [email protected]