FI SV

Riksomfattande och regional kommunikation inom ramen för spetsprojekten – Riktlinjer och principer

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för fem av regeringens spetsprojekt. En stor grupp aktörer vid olika ministerier och landskapen deltar i genomförandet av dem. Kommunikation och information är en del av arbetet för alla dessa aktörer.

Enheten för information och kommunikation vid social- och hälsovårdsministeriet har skapat gemensamma principer och riktlinjer för kommunikationen inom spetsprojekten. De är inte huggna i sten utan lever vid behov och i takt med att projekten framskrider.

Riktlinjerna är riktlinjer på allmän nivå – den finns ingen anledning och inte heller möjlighet att gå in på detaljer. Det viktigaste är öppen och begriplig kommunikation i rätt tid.

Denna sida kommer att kompletteras med tiden. I framtiden kommer det att finnas bland annat länkar till anvisningar och rekommendationer för kommunikation och information. Respons och önskemål kan skickas till Anne Koskela, kontaktinformation finns i slutet av sidan. Ps. Teckningar Kaisa Leka (enbart på finska)

Riktlinjer som är gemensamma för alla:

Principer

 • Kommunikationen om projekten är öppen och begriplig.
 • I kommunikationen utnyttjar man på ett heltäckande och kreativt sätt alla medel.
 • SHM drar upp riktlinjerna om det i kommunikationen framkommer sådana aspekter som kräver gemensamma principer.

Kommunikationsspråk

 • Huvudspråket för kommunikationen är finska och materialen översätts till svenska, vid behov även till andra språk. Man får inte heller glömma material på samiska.

Riksomfattande kommunikation

Huvudkanal är stm.fi

 • För den riksomfattande kommunikationen och informationen om spetsprojekten och planeringen av denna ansvarar social- och hälsovårdsministeriet. Huvudkanal för kommunikationen är tjänsten stm.fi och spetsprojektens egna webbplatser i tjänsten.
 • På Institutet för hälsa och välfärds webbplats publiceras information om riksomfattande evenemang och deras material.
 • På kanalerna i social media lyfts särskilt fram aktuella och människonära frågor.
 • Den viktigaste kanalen inom social media är @STM_Uutiset.

En kommunikationsplan omfattar social media

 • Social- och hälsovårdsministeriet upprättar en riksomfattande kommunikationsplan för varje spetsprojekt. I planen ingår bland annat målen för kommunikationen och intressegruppsarbetet samt kärnbudskapen inklusive stödbudskapen som är gemensamma för alla.
 • I planen antecknas även kommunikationens målgrupper.
 • En separat plan upprättas inte för användningen av social media utan den ingår i kommunikationsplanen.

Den visuella profilen stöder budskapen

 • Social- och hälsovårdsministeriet använder två spetsprojektlogor: den ena med texten Regeringens spetsprojekt och den andra med texten Regeringens spetsprojekt + spetsprojektets namn. Ministeriet använder logorna i både elektroniska trycksaker och trycksaker.
 • Spetsprojektlogorna är avsedda att endast användas av ministeriet samt ämbetsverken och inrättningarna inom dess förvaltningsområde eftersom de utgör offentliga symboler för spetsprojekten. Om ni ändå tidigare har fått andra anvisningar, kan ni handla enligt dem.
 • Ministeriet har fastställt en egen färg för varje spetsprojekt.
 • Färgkoderna finns här:

Ansvarspersoner vid social- och hälsovårdsministeriet

 • Varje person inom spetsprojektet är en kommunikatör. Kommunikationen leds av ledaren för spetsprojektet (projektchef). Om det finns projekt inom ramen för spetsprojektet leds projektets kommunikation av den som är ansvarig för projektet.
 • Kommunikationen för alla projekt som SHM ansvarar för samordnas av Anne Koskela från SHM:s enhet för information och kommunikation. Hon ansvarar även för kommunikationen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.
 • För den nationella samordningen av projektet Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre ansvarar Leena Salonen, och för projektet Kundorienterad service Virpi Kankaanpää.

Kommunikationsnätet drar åt ett håll

 • Ett kommunikationsnät kan inrättas för varje spetsprojekt. I nätverket ingår företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, projektledare för regionala projekt som fått statsunderstöd och kommunikationsansvariga samt förändringsagenter.
 • Kommunikationsnätet leds av spetsprojektets ansvariga informatör från social- och hälsovårdsministeriet.
 • Nätverket kan verka på det sätt som det önskar och som det kommit överens om. Det viktigaste är att informationen överförs mellan den riksomfattande och regionala kommunikationen.
 • För att hålla kontakten kan man till exempel skapa en FB-grupp eller någon annan färdig plattform.

Regional kommunikation

 • De regionala utvecklings- och försöksprojekten ansvarar själva för sin egen kommunikation och information och deras utveckling.
 • Social- och hälsovårdsministeriet stöder regional kommunikation enligt behovet genom rådgivning och bland annat genom att centraliserat producera informationsmaterial.
 • Vi sporrar till djärv och insiktsfull kommunikation!
 • Som underlag för kommunikationen kan en mall som utarbetats vid SHM användas.
 • Det är tillåtet och rekommenderas att man använder sunt förnuft i olika situationer som man stöter på.

Den visuella profilen

 

Ytterligare information

Anne J Koskela, informatör, tfn 0295 163 135, fornamn.efternamn@stm.fi

Virpi Kankaanpää, webbinformationschef, tfn 0295 163 140, fornamn.efternamn@stm.fi

Leena Salonen, informatör, tfn 0295 163 077, fornamn.efternamn@stm.fi