Kestävää hyvinvointia - Sosiaali- ja terveysministeriön virkapuheenvuoro

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ensimmäisen virkapuheenvuoronsa 14.2.2023. Virkapuheenvuoron tarkoitus on vaikuttaa hallitusohjelman sisältöihin siten, että ohjelmassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tärkeimmät teemat ja tavoitteet.

Hyvinvointitalous päätöksenteon perustaksi 

Virkapuheenvuoron lähtökohtana on, että julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvät ratkaisut on tehtävä hyvinvointitaloudellisin perustein eli ottamalla huomioon ratkaisujen sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset vaikutukset.

Hyvinvointi- ja terveyserot eivät ole Suomessa vähentyneet, vaan niitä ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden alueilla. Julkisen talouden tasapainottaminen ei saa lisätä entisestään väestön eriarvoistumista. 

Eriarvoistumista voidaan ehkäistä myös turvaamalla juuri aloittaneiden hyvinvointialueiden toiminta.

Käynnissä olevaa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista on jatkettava, ja järjestelmää on arvioitava kokonaisuutena. Arvioinnissa on otettava huomioon perusturva, ansioturva, toimeentulotuki, niiden väliset yhteydet ja rahoitus sekä palvelujen nykyistä parempi yhteensovittaminen etuuksiin.

Henkilöstön saatavuus ja riittävyys on turvattava 

Väestön ikääntyessä palvelutarve kasvaa. Palvelutarvetta lisäävät myös mielenterveysoireiden määrän kasvu. Samaan aikaan on kova pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.  

Pelkästään iäkkäiden palveluiden (kotihoito ja ympärivuorokautinen hoito) asiakasmäärien kasvu tarkoittaa merkittävää lisähenkilöstön tarvetta lähitulevaisuudessa. Henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen on seuraavalla hallituskaudella panostettava, ja lisäksi on otettava käyttöön uusia, innovatiivisista toimintamalleja sote-alan työn veto- ja pitovoiman parantamiseen.

On hyvinvointi-investointien aika

Väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys ovat johtaneet yhä heikkenevään huoltosuhteeseen, mikä aiheuttaa haasteita sekä sosiaaliturva- että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rahoitukselle. Tilanteeseen vastaaminen vaatii vaikuttavia tapoja järjestää palvelut sekä tulevaisuuteen suuntautuvia hyvinvointi-investointeja.

Toimia työvoiman riittävyyden turvaamiseksi on tehostettava ja samalla myös panostettava tulevaisuuden työikäisen väestön hyvinvointiin ja terveyteen. 

Virkapuheenvuoro verkossa

Virkapuheenvuoro ja siihen sisältyvät syventävät taustamuistiot löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

Lisätietoja

Pasi Pohjola, strategiajohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR Puhelin:0295163585   Sähköpostiosoite: