FI SV

Reform av handikapplagstiftningen

Social- och hälsovårdsministeriet ska reformera handikapplagstiftningen. Avsikten är att slå samman handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Det är fråga om en eftersträvad reform där utgångspunkten är att förbättra delaktigheten och jämlikheten för människor med funktionsnedsättning. Målet är att bevara de nuvarande starka rättigheterna som säkerställer de grundläggande rättigheterna väl, såsom rätten till serviceboende, personlig hjälp och service som stöder rörligheten. Ett annat mål är att bland annat utveckla personlig hjälp och kortvarig omsorg samt träning och stöd såsom nya tjänster.

Regeringsprogrammet ålägger ministerierna att söka besparingar i kommunernas uppgifter. Social- och hälsovårdsministeriet beaktar denna skyldighet när den ser över lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning.

Tidtabell

Lagberedningen inleds våren 2016. I arbetet iakttas normal god lagstiftningssed och intressentgrupper ska höras noggrant såsom aktörer inom handikappfältet. Avsikten är att lämna en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om specialtjänster för personer med funktionsnedsättning under våren 2018. Lagen ska träda i kraft i sin helhet år 2020.

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163405  


Annika Parsons, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163596  


Jaana Huhta, regeringsråd 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407