FI SV

Reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Avsikten är att det i samband med reformen stiftas en ny lag om funktionshinderservice. Den nya lagen innehåller bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt upphävs den gällande handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska beaktas bättre. 

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407