Talousveden toimenpideohjelma - Water Safety Plan

Turvallisen talousveden takaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu toimenpideohjelma (WSP, Water Safety Plan). Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen sekä vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa.

WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.         

WSP ja SSP parantavat laitosten riskienhallintaa

Talousveden riskinhallintajärjestelmä WSP

Talousvettä toimittavat laitokset voivat ottaa käyttöönsä helpon, verkossa toimivan WSP-työkalun parantamaan riskienhallintaa. Talousveden riskinhallintajärjestelmän avulla laitokset voivat varmistaa, että vedenkäyttäjät saavat hanoistaan turvallista talousvettä. Laitokset pystyvät tunnistamaan kaikki vedentuotantoonsa ja laitoksen toimintaympäristöön liittyvät riskit raakaveden muodostusalueelta vedenottamon, veden käsittelyn ja veden jakelun kautta kuluttajan hanaan.

Yhdyskuntajätevesihuollon riskinhallintajärjestelmä SSP

Jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa käyttöönsä yhdyskuntajätevesihuollon riskinhallintajärjestelmän, SSP-työkalun. Jäteveden puhdistuslaitokset voivat käyttää sitä tunnistamaan ja hallitsemaan jäteveden puhdistuksen ja viemäröinnin terveys- ja ympäristöriskit.

WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien hallinnan sisältävään WSP-malliin (Water Safety Plan). WSP:n periaatteita on tietojärjestelmässä sovellettu myös jäteveden puhdistuksen ja viemäröinnin terveys- ja ympäristöriskeihin (SSP, Sanitation Safety Plan).

Riskienhallintajärjestelmät maksutta käyttöön

Riskienhallintajärjestelmät ovat maksutta kaikkien vesihuoltolaitosten käytössä. Ohjeet tietojärjestelmän käyttäjätunnusten hakemiseksi löytyvät täältä.

WSP:n ja SSP:n koulutusohjelma on tarkoitettu kouluttajien ja opiskelijoiden käyttöön.  

Tietojärjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvaan ja helppokäyttöisyyteen. Koulutusohjelman tietoturvataso on alempi kuin varsinaisella WSP- ja SSP-työkaluilla, koska se on tarkoitettu opetus- ja koulutuskäyttöön.

Tietojärjestelmä ohjaa vesihuoltolaitosta tunnistamaan riskit ja valitsemaan toimet niiden vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos luo oman toimenpideohjelmansa veden laatuun liittyvien riskien hallitsemiseksi. Työkalujen käyttöohjeet löytyvät ohjelmasta.

Hyötyä laitoksille, asiakkaille ja viranomaisille

WSP:n avulla talousvettä toimittava laitos voi

  • kuvata koko vedentuotantoketjun raakavesilähteeltä kiinteistölle,
  • tunnistaa veden laatua uhkaavat vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.

SSP:n avulla jäteveden puhdistuslaitos voi

  • kuvata jäteveden puhdistusketjun kiinteistöltä purkuvesistöön,
  • tunnistaa ja arvioida viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen mahdolliset terveys- ja ympäristöriskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja jätevesihuollon hallitsemiseksi.

Tietojärjestelmät auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Vesihuollon ja ympäristönterveydenhuollon toimialat pystyvät entistä paremmin varautumaan häiriötilanteisiin. Lisäksi kunnat voivat ottaa tunnistetut riskit huomioon kunnan valmiussuunnittelussa. WSP:n ja SSP:n käytöstä hyötyvät siten vesilaitos, asiakkaat ja viranomaiset.

Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa.

Turvallisen talousveden takaaminen

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Lisätietoja

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163315   Sähköpostiosoite: