Regeringen bereder en höjning av de lägsta pensionerna – förslag om ändringarna på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet 10.7.2019 10.00
Pressmeddelande 77/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ut en begäran om remissyttranden om ett utkast till en regeringsproposition där det föreslås att de lägsta skattefinansierade pensionerna ska höjas. Folkpensionens fulla belopp ska enligt förslaget höjas med 31 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska det användas 183 miljoner euro per år till att höja de lägsta pensionerna. Enligt regeringsprogrammet gäller höjningen uppskattningsvis månadspensioner på upp till cirka 1 000 euro. Enligt utkastet till regeringsproposition kommer cirka 609 000 pensionstagare att få en liten höjning av sin pension.

– Vi är glada och stolta över att vi kan föreslå att de minsta pensionerna höjs märkbart med 50 euro. I och med denna proposition riktas höjningen till dem som allra mest märker av lite mer pengar i vardagen, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

I utkastet till regeringsproposition föreslås att höjningen av de lägsta skattefinansierade pensionerna ska genomföras på ett sådant sätt att höjningen inte nämnvärt inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare. Genomförandet av de höjningar som föreslås i propositionsutkastet förutsätter dessutom ändringar i pensionsinkomstavdragen. Dessa ändringar ingår i en regeringsproposition som är under beredning vid finansministeriet och som ska lämnas i samband med budgetpropositionen.

Undersökningar visar att 12,8 procent av pensionstagarna var låginkomsttagare 2014. Bland kvinnor är risken för att bli låginkomsttagare större än bland män. Försörjningsnivån var lägst hos unga pensionstagare, det vill säga pensionstagare under 55 år. År 2014 var deras risk för att bli låginkomsttagare 34 procent. Av dem som får garantipension är cirka 45 procent personer under 55 år som får sjuk- eller invalidpension.

I propositionen föreslås också att det minsta beloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för sådana som deltar i yrkesinriktad rehabilitering ska höjas så att beloppen förblir på samma nivå som garantipensionen. Detta sporrar de unga att delta i rehabilitering, eftersom nivån på förmånen inte är lägre än pensionen.

Syftet med utkastet till proposition av statsminister Antti Rinnes regering är att trygga pensionstagarnas försörjning, att minska fattigdom och utanförskap samt att få till stånd en jämnare inkomstfördelning.

Remisstiden går ut den 21 augusti 2019. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen som en budgetlag under hösten 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Outi Antila, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 163 164, [email protected] (10–19.7.2019)

Hannu Ijäs, direktör, tfn 0295 163 248, [email protected] (fr.o.m. 1.8.2019)

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, [email protected] (fr.o.m. 8.8.2019)

Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta (statsrådets tjänst för projektinformation)