Hoppa till innehåll
Media

Privata och offentliga producenter av social- och hälsotjänster i samma register

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2017 13.30
Pressmeddelande 72/2017

Regeringen föreslår en ny lag om produktion av social- och hälsotjänster. Genom lagen förenhetligas verksamhetsförutsättningarna, tillsynen och registreringen för offentliga och privata producenter av social- och hälsotjänster. Det föreslås att i lagen föreskrivs om grundläggande krav på alla producenter av social- och hälsovård och för registrering av tjänsteproducenter och tjänsteenheter i samma register.

För närvarande är kraven på och tillsynen över offentlig och privat tjänsteproduktion inom social- och hälsovården olika. Till exempel registreringsplikten för tjänsteproducenter gäller inte offentliga producenter av social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårds- och landskapsreformens krav och de nya sätten att producera tjänster påverkar tjänsteproducenterna. Social- och hälsovårdsreformen innebär att ordnande och produktion av tjänster skiljs åt.

I den nya lagen avses med tjänsteproducent alla instanser som producerar social- och hälsotjänster och det föreslås inte längre någon särskild definition av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Tjänsteenhet beskriver en administrativt organiserad helhet som producerar tjänster.

Det föreslås att tjänsteproducenternas eget ansvar för att tjänsterna är av god kvalitet, trygga och ändamålsenliga ska stärkas. Tjänsteproducenterna ska göra upp en plan för egenkontroll om hur tjänsteproducenterna själva övervakar sin tjänsteenhet, personalens verksamhet samt kvaliteten på de tjänster de producerar. Syftet med egenkontrollen är att säkra att klienten eller patienten får trygga social- och hälsotjänster av god kvalitet. Ju mer komplex och riskutsatt tjänsteproducentens verksamhet är, desto mer omfattande och detaljerad ska planen vara.

Verksamhet inom social- och hälsovården kan inledas när både producenten och tjänsteenheten antecknats i registret över producenter och ett registreringsbeslut fattats. De tjänsteproducenter som uppfyller kraven registreras först. Registreringen ger principiell behörighet att producera social- och hälsotjänster. Vid registreringen av tjänsteenheten granskas de substantiella förutsättningarna för social- och hälsovård. Tjänsteenheters behörighet kan också styrkas genom certifiering eller myndighetsinspektioner. Certifieringsplikten föreslås gälla sjukhus och tjänsteenheter som producerar krävande socialtjänster.

Tjänsteproducenterna kan genom ett avtal välja en ansvarig tjänsteproducent att företräda sig hos register- och tillsynsmyndigheterna. Den ansvariga tjänsteproducenten lämnar för de andras del in de uppgifter som behövs för registrering av en gemensam tjänsteenhet.

Valvira och regionförvaltningsverken föreslås vara register- och tillsynsmyndigheter. Kommunernas nuvarande uppgifter i anslutning till tillstånds- och tillsynsförfarandet ska slopas. Utifrån registret över tjänsteproducenter ska man skapa en uppdaterad offentlig informationstjänst som nås via nätet och som bl.a. innehåller tjänsteproducenternas namn och kontaktuppgifter för företags- eller yrkesverksamheten.

Lagen ska inte tillämpas när en tjänst tillhandahålls sporadiskt eller utan ersättning.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 11 maj. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 383

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 239

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn. 0295 163 285

Kirsi Varhila, overdirektör, tfn. 0295 163 338

Tillbaka till toppen