Hoppa till innehåll
Media

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för godkännande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2004 11.01
Pressmeddelande -

Statsrådet har godkänt Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för ratificering torsdagen den 3 juni. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen om godkännande av ramkonventionen till riksdagen fredagen den 3 juni.

Regeringen föreslå att riksdagen antar Världshälsoorganisationens i Genève den 21 maj 2003 ingångna ramkonventionen om tobakskontroll. Republikens president fattar beslut om ratificering av ramkonventionen efter att riksdagen antagit den. Konventionen är ett folkhälsofokuserat multilateralt fördrag. Den stärker det globala samarbetet för att minska tobaksrökning. Den är omfattande och innehåller artiklar om bland annat tobaksreklam, tobaksförsäljning, förpackningsmärkningar, olaglig handel, exponering för tobaksrök och beskattning.

Förpliktelserna i konventionen är dels rekommendationer, dels minimikrav som de länder som ratificerat konventionen bör iaktta. Konventionstexten uppmuntrar stater att genomföra effektivare åtgärder.

EU:s ministerråd fattade beslut om ratificering den 2 juni 2004.

Gällande rätt i Finland uppfyller de krav som konventionen ställer för de stater som är parter i den. Därför föreslås ingaändringar i gällande lagstiftning. Konventionen träder i kraft 90 dagar efter det att 40 länder har ratificerat den. Hittills har 118 länder undertecknat konventionen och 16 länder ratificerat den.

Tillbaka till toppen