Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2015 8.28
Pressmeddelande 220/2015

Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och försäkringsområdet träder i kraft i början av år 2016. De största förändringarna har samlats här.

Ersättningsnivån för vuxna personers rehabiliterande psykoterapi stiger

Ersättningsnivån för vuxna personers rehabiliterande psykoterapi höjs och den görs enhetligare med ersättningsnivån för unga personers rehabiliterande psykoterapi från ingången av år 2016.

Ändringar i förmåner - regeringen höjer garantipensionen

Garantipensionen stiger med 20 euro från ingången av nästa år. Syftet med garantipensionen är att trygga utkomsten för en pensionstagare som är bosatt i Finland, om pensionstagarens pensioner inte annars räcker till en skälig utkomst. Kostersättningen för personer med celiaki slopas. Genom ändringen förenhetligas och förtydligas systemet med handikappförmåner.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,50 procentenheter

Den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare höjs med 0,50 procentenheter år 2016. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,15 procent av lönen. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,00 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 044 500 euro. För den del som överstiger detta är premien 3,90 procent av lönen. Höjningen av premierna har att göra med den ökade arbetslösheten, som har minskat inkomsterna från försäkringspremier och ökat utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen.

Arbetspensionspremierna för år 2016 har fastställts

År 2016 är den genomsnittliga arbetspensionspremien enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 24,0 procent av lönen. Premien hålls på samma nivå som år 2015. Nästa år är pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år 5,70 procent av lönen, medan pensionsavgiften för personer över 53 år är 7,20 procent av lönen. Arbetsgivarens avgift är år 2016 i medeltal 18,00 procent. Också de här procentmängderna är samma som år 2015.

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts

Den försäkrades sjukförsäkringspremie är nästa år 1,30 procent av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,47 procent. Bägge avgifterna sjunker med 0,02 procentenheter jämfört med nivån för år 2015. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 2,12 procent, och löntagares och företagares dagpenningspremie 0,82 procent av lönen eller arbetsinkomsten. Bägge avgifterna stiger med 0,04 procentenheter jämfört med nivån för år 2015.

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2016

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2016 eller därefter med 3,2 procent för personer som är födda år 1954. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas år 2016, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Dessutom påverkar livslängdskoefficienten de familjepensioner och avträdesbidrag enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Lönekoefficienten stiger – arbetspensionsindexet förblir oförändrat

Indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2016 har fastställts. Som lönekoefficient fastställdes 1,373. Jämfört med år 2015 stiger lönekoefficienten något över 0,7 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent. Arbetspensionsindexet är nästa år 2519. Arbetspensionsindexet förblir detsamma som år 2015, och därmed stiger förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet inte alls jämfört med innevarande år. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 2016

Bestämmelserna om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar har samlats i en ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i stället för de nuvarande tre lagarna. Den försäkrades rättigheter och skyldigheter har skrivits in i lagen i stället för att som nu delvis vara beroende av avgörande- och rättspraxis. De grundläggande strukturerna för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, så som finansieringen eller verkställandet, ändras inte.

Direktiv harmoniserar kraven på solvens för försäkringsbolagen i EU

De nuvarande kraven på solvens för försäkringsbolagen ersätts i Finland med bestämmelser som är i enlighet med EU:s så kallade Solvens II -direktiv. I fortsättningen baserar sig mätningen av solvens på en övergripande riskbedömning samt en värdering av skulderna på marknadsvillkor. Det nya sättet att mäta beaktar den verkliga risken noggrannare än de nuvarande metoderna. Målet är att förbättra den bild som försäkringsbolagen ger av sin ekonomiska situation.

Pensionsskyddet för sjömän blir enhetligt med andra arbetspensioner

I fortsättningen kommer pensionsskyddet för sjömän huvudsakligen att motsvara arbetspensionssystemet inom den privata sektorn. Efter en övergångsperiod slopar man den sänkta pensionsåldern för sjöfarare och övergår till samma pensionsålder som inom andra branscher.

Rätten till FPA:s medicinska rehabilitering utvidgas

I fortsättningen förutsätter rätten till FPA:s medicinska rehabilitering för gravt handikappade inte längre att sökanden också får handikappförmån enligt förhöjt eller högsta belopp. Samtidigt ändras namnet på medicinsk rehabilitering för gravt handikappade till krävande medicinsk rehabilitering. Rätten till rehabilitering kan lösas utan begreppet gravt handikappad.

Beviljande av rehabilitering grundar sig i framtiden på sjukdom eller skada, till dem anslutna begränsningar och betydande svårigheter i att klara av vardagssysslor samt på ett behov av rehabilitering under minst ett år.

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

Utkomststödets grunddel hålls 2016 på samma nivå som i år, trots att folkpensionsindexet sänks. I år är grunddelen för ensamstående 485,50 euro i månaden. Utkomststödets belopp justeras årligen enligt folkpensionsindex. Nästa år sänks folkpensionsindexet med 0,4 procent. Denna sänkning minskar också utkomststödets grunddel. För att utkomststödets grunddel nästa år ska hållas på nuvarande nivå, höjs det i lag angivna grunddelsbeloppet.

Ansvaret för medlingstjänster koncentreras till Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska från och med den 1 januari 2016 ordna medling i brott och i vissa tvister. Till dess är det regionförvaltningsverken som har ansvaret för att ordna medlingstjänster. Syftet med att koncentrera skyldigheten att ordna medlingstjänster till Institutet för hälsa och välfärd är framför allt att säkerställa en enhetlig praxis och styrning för att ge medborgarna tillgång till lika medlingstjänster av samma kvalitet i hela landet. Medlingstjänster erbjuds överallt i Finland och även framöver är det kommuner, sammanslutningar och föreningar som tillhandahåller tjänsterna.

Vaccinationer mot fästingburen hjärnhinneinflammation fortsätter på Åland inom ramen för vaccinationsprogrammet

Ålänningar kan bli vaccinerade mot TBE inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet fram till slutet av år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fogade den 4 november till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet en bestämmelse som gäller saken. Förordningen träder i kraft 1.1.2016.

Den nya faderskapslagen ger möjlighet att erkänna faderskap redan på rådgivningsbyrån

Erkännande av faderskap förenklas vid ingången av 2016 när den nya faderskapslagen träder i kraft. I klara fall, till exempel när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande, är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med ett besök på rådgivningsbyrån redan före barnets födelse. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet.

Nytt bolag börjar sköta Strålsäkerhetscentralens internationella sakkunnigtjänster

Administreringen av Strålsäkerhetscentralens (STUK) internationella sakkunnigtjänster inom strål- och kärnsäkerhet förs över till ett nytt aktiebolag. Efter bolagiseringen kan säljandet av STUK:s internationella sakkunnigtjänster ske på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt och enligt marknadsvillkor. Ett bolag har bättre förutsättningar än ett ämbetsverk att svara på konkurrensen inom branschen och att reagera på de behov som kunder från olika länder har. Även riskhanteringen förbättras när verksamheten i fortsättningen fungerar på marknadsvillkor i stället för att vara en del av ett ämbetsverks verksamhet.

Lagstiftningen om asbestrivningsarbete förtydligas

I framtiden kräver asbestrivningsarbete tillstånd av arbetarskyddsmyndigheten. Förutsättningarna för att bevilja tillståndet förblir i huvudsak oförändrade. Med tillståndssystemet vill man se till att asbestrivningsarbete endast utförs av sådana aktörer som förmår göra arbetet på ett säkert sätt. Man börjar föra ett register över beviljade asbestrivningstillstånd. Arbetarskyddsmyndigheten skapar också ett register över personer som har kompetens att utföra asbestrivningsarbete.

Förordning för förebyggande av asbestrelaterade hälsorisker

Vid asbestarbeten ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas exponering för asbest i arbetet minimeras och alltid är mindre än gränsvärdet 0,1 fibrer per kubikcentimeter i andningsluften som medelvärde under åtta timmar. Arbetsgivaren ska genom regelbundna mätningar kontrollera och säkerställa att gränsvärdet inte överskrids. Området där arbetstagare kan exponeras för asbest ska klart avgränsas och förses med varningsskyltar.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger vid ingången av år 2016

I klientavgiftsförordningen föreskrivs om ett maximibelopp för tjänster. Uttagning av klientavgifter och deras belopp hör till kommunens prövningsrätt inom ramen för de maximala avgifterna.

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar

Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 30 euro från nuvarande 840 euro till 870 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 45 euro från nuvarande 1260 euro till 1305 euro per rehabiliteringsklient. Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat. Frontunderstödet uppgår till 540 euro och beviljas som en engångsbetalning.

Bestämmelserna kring brådskande placering av barn ändras

Socialvårdslagen har förnyats gradvis: ändringen som gäller hemtjänster trädde i kraft i början av år 2015 och den övriga lagstiftningen i huvudsak i april 2015. Bestämmelserna som gäller brådskande placering av barn ändras träder i kraft till sist, i början av år 2016.

Alterneringsledigheten blir kortare

Tillagt 30.12.2015.

Villkoren för alterneringsledighet ändras. Alterneringsledigheten blir kortare så att den maximala längden är 180 kalenderdagar. I fortsättningen kommer alterneringsledighet att förutsätta att man varit i arbete i minst 20 år. Tidigare räckte det med 16 år.

Ändringar i sjukdagpenningen, rehabiliteringspenningen och föräldradagpenningen

Tillagt 30.12.2015.

Den årliga gränsen för arbetsinkomster som berättigar till en ersättningsnivå på 70 procent i fråga om sjukdagpenning och rehabiliteringspenning ska i fortsättningen vara 30 000 euro. Den nuvarande gränsen är 36 419 euro enligt 2015 års nivå. På den överstigande delen upp till 56 606 euro, enligt nivån för 2015, är sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens belopp 35 procent i stället för nuvarande 40 procent, och på den del som överstiger detta är beloppet 25 procent. Inkomstgränserna höjs årligen med en lönekoefficient. Ändringen gäller inte föräldradagpenningarna eller specialvårdspenningen. Dessutom slopas arbetsvillkoret för sjukdagpenningen.

Preciseringar i skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Tillagt 30.12.2015.

Skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska i fortsättningen också gälla familjevårdare, närståendevårdare, personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och de som deltar i arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade.

Besparingarna i fråga om läkemedelsersättningar 25 miljoner euro 2016

Tillagt 30.12.2015.

Från ingången av 2016 är den försäkrades initialsjälvrisk för läkemedelsersättningar 50 euro, den läkemedelsspecifika självrisk som hänför sig till den högre specialersättningen 4,50 euro och den läkemedelsspecifika självrisken efter att årssjälvrisken har överskridits 2,50 euro.

Självrisken för reseersättningar höjs

Tillagt 31.12.2015.

Självrisken per resa i fråga om sjukförsäkringens ersättning för resekostnader höjs från 16 euro till 25 euro och den förhöjda självrisken från 32 euro till 50 euro. Dessutom höjs den årliga självriskandelen för resekostnaderna från 272 euro till 300 euro, vilket motsvarar kostnaderna för självriskandelarna för 12 enkelresor.Republikens president stadfäste lagändringarna den 30 december 2015.

De maximala boendeutgifter som beaktas i det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare hålls på nuvarande nivå

Tillagt 30.12.2015.

De maximala boendeutgifter som beaktas i det allmänna bostadsbidraget hålls 2016 på samma nivå som 2015. Även de utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll, de genomsnittliga boendeutgifter och det maximibelopp för boendeutgifter som inverkar på beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare kommer 2016 att vara på samma nivå som i år. I fråga om det allmänna bostadsbidraget kommer den självriskandel som beräknas utifrån inkomsterna nästa år att höjas från 40 till 42 procent.

Tillbaka till toppen