Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Social- och hälsovårdsministeriet
20.12.2013 9.58
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2014 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan laki- ja asetusmuutoksia. Tähän koostetiedotteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Tiedotteen verkkoversiota on päivitetty 30.12.2013.


Työttömälle oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saava työtön voi ensi vuoden alusta lähtien ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää hänen työttömyysetuuttaan. Kun tulot ylittävät 300 euroa, tuloista 50 prosenttia vähennetään työttömyyspäivärahasta. Työttömyysturvaan tulee myös muita muutoksia.

Työttömälle oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä (Tiedote 19.12.2013)

Lääkekatto laskee 610 euroon vuodessa

Lääkekatto on 610 euroa vuonna 2014. Lääkekaton täytyttyä potilas maksaa lääkkeistään ainoastaan 1,50 euroa ostokertaa kohti.

Lääkekatto laskee 610 euroon vuodessa (Tiedote 12.12.2013)

Suomessa kirjoitetulla reseptillä saa lääkkeitä myös muista EU-maista

Suomessa kirjoitetulla eurooppalaisella reseptillä voi hakea lääkkeitä muualta Euroopasta. Reseptit kirjoitetaan vaikuttavalla aineella ja potilas maksaa lääkkeen itse. Lääkevalmisteen hinnasta voi hakea sairausvakuutuskorvausta, jos valmiste on Suomen lainsäädännön mukaan korvattava.

Eurooppalaisella reseptillä voi hakea lääkkeitä muista EU-maista (Tiedote 13.12.2013)

Potilaan valinnanvapaus kotimaassa laajenee

Vuodesta 2014 alkaen potilaan oikeus valita hoitopaikkansa laajenee niin, että potilailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Hoitopaikan valinta

Pahoinpideltyjen lasten oikeusturvaa vahvistetaan

Vuoden 2014 alusta lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia aletaan selvittää samalla mallilla kuin seksuaalirikoksia. Valtio vastaa selvittämisestä aiheutuvista kustannuksista, ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat tutkimusten järjestämisestä.

Pahoinpideltyjen lasten oikeusturvaa vahvistetaan (Tiedote 7.11.2013)

Joustava hoitoraha alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon

Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä porrastetaan kahteen tasoon sen saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan. Joustavaa hoitorahaa maksetaan työ- tai virkasuhteessa oleville sekä yrittäjille, maatalousyrittäjille ja apurahan saajille.

Alle 3-vuotiaita lapsiaan hoitaville vanhemmille maksetaan joustavaa hoitorahaa (Tiedote 13.12.2013)

Lapsen ja lastensuojelun työntekijän tapaamiset kirjattava asiakassuunnitelmaan

Sosiaalityöntekijän on kirjattava jatkossa lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti.

Lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamiset kirjattava asiakassuunnitelmaan (Tiedote 13.12.2013)

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottuu, osasairauspäivärahakausi pitenee

Kansaneläkelaitoksen (Kela) ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan niin, että nykyistä useampi työikäinen, ja erityisesti nuori, pääsee varhaisemmassa vaiheessa ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan aikaisempaa laajemmin sairauden lisäksi myös muut ihmisen elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. Lisäksi osatyökykyisten työhön paluuta ja työssä jatkamista tuetaan pidentämällä osasairauspäivärahakautta nykyisestä enintään 72 päivästä 120 päivään.

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottuu, osasairauspäivärahakausi pitenee (Tiedote 12.12.2013)

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään, kun se on ollut maksussa yhden kuukauden.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi (Tiedote 12.12.2013)

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2014

Palkkakerroin on 1,350 vuonna 2014. Vuoteen 2013 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,7 prosenttia. Tulevaa työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2509 eli se nousee noin 1,4 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet.

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2014 (Tiedote 23.10.2013)

Elinaikakerroin vuodelle 2014

Elinaikakerroin vuodelle 2014 on 0,97552. Elinaikakerroin pienentää vuonna 1952 syntyneiden vuonna 2014 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä noin 2,4 prosenttia.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2014 (Tiedote 8.11.2013)

Vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksut

Vuonna 2014 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 23,6 prosenttia palkasta. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu nousee 0,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Maksun korotus jakaantuu puoliksi työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu (Tiedote 21.11.2013)

Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2014

Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2014. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,5 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 1 990 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,95 prosenttia palkasta.

Työttömyysvakuutusmaksut laskevat hieman vuonna 2014 (Tiedote 12.12.2013)

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2014

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,32 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,49 prosenttia. Molemmat maksut nousevat vuoden 2013 tasosta 0,02 prosenttiyksikköä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,14 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu 0,84 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut nousevat 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2014 vahvistettu (Tiedote 14.11.2013)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut voimaan 1.1.2014 (Tiedote 21.11.2013)

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana yksityinen terveydenhuolto siirtyy sähköisen reseptin käyttäjäksi ja Potilastiedon arkiston käyttö laajenee julkisessa terveydenhuollossa.

Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,845 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityiseltä terveydenhuollon palvelujen antajilta peritään 0,210 euroa jokaisesta laaditusta sähköisestä lääkemääräyksestä, ja apteekeilta 0,060 euroa jokaisesta toimitetusta sähköisestä lääkemääräyksestä.

STM on vahvistanut Kanta-palvelujen käyttömaksut vuodelle 2014 (Verkkouutinen 5.12.2013)

Leskeneläkettä saavan henkilön vammaisetuuteen muutos

Leskeneläke oikeuttaa jatkossa vammaistuen sijaan eläkettä saavan hoitotukeen, kun perhe-eläkkeensaaja on täyttänyt 65 vuotta. Jos 65 vuotta täyttänyt henkilö on saanut lain voimaan tullessa leskeneläkettä ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, vammaistuen maksamista jatketaan seuraavaan tarkistukseen tai vammaistuen lakkaamiseen saakka. Muutoksella yhdenmukaistetaan erilaisten eläkkeiden vaikutus vammaisetuuksiin, ja sen arvioidaan koskevan vuosittain noin sataa henkilöä.

Korotuksia ruokavaliokorvaukseen javeteraanilisään (Tiedote 29.11.2012)

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2014 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 4,1 prosenttia.

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat (Tiedote 12.12.2013)

Asumistuessa hyväksyttävien vuokrien enimmäismääriä korotetaan

Yleisessä asumistuessa hyväksyttäviä vuokria korotetaan tuensaajien vuokrien nousua vastaavasti ja tuensaajien tulorajoja korotetaan työmarkkinatuen nousua vastaavasti. Lisäksi enimmäisvuokriin tehdään alueellisesti kohdennettu ylimääräinen korotus. Korotusten jälkeen keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2013 lopun 286 eurosta 300 euroon vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asumistuessa hyväksyttävien vuokrien enimmäismääriä korotetaan (Tiedote 27.11.2013)

Toimeentulotuen perusosiin indeksikorotus vuoden 2014 alussa

Toimeentulotuen perusosia korotetaan kansaneläkeindeksin kehityksen mukaisesti 1.1.2014 alkaen. Korotuksen jälkeen yksin asuville henkilöille maksettava toimeentulotuen perusosa on 480,20 euroa ja yksinhuoltajille maksettava korotettu perusosa on 528,22 euroa kuukaudessa. Myös perheenjäsenille maksettavat perusosat nousevat vastaavasti.

Toimeentulotuen perusosiin indeksikorotus vuoden 2014 alussa (Verkkouutinen 26.11.2013)

Sotainvalidien ja puolisoiden etuuksiin korotuksia

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishinta nousee 750 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa on 1125 euroon kuntoutettavaa kohti.

Täyteen sotilasvammalain mukaiseen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa on korotettu indeksin mukaisesti5830 euroon.

Sotainvalidien ja puolisoiden etuuksiin korotuksia (Tiedote 19.12.2013)

Toimeentulotuen ja lastensuojelun määräaikojen seuranta tehostuu

Toimeentulotuen ja lastensuojelun määräaikojen toteutumista seurataan jatkossa säännönmukaisemmin. Jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä, kuinka toimeentulotukilaissa ja lastensuojelulaissa säännellyt asioiden käsittelymääräajat ovat toteutuneet

Toimeentulotuen ja lastensuojelun määräaikojen seuranta tehostuu (Tiedote 8.8.2013)

Työterveyshuolto entistä paremmin tukemaan työntekijän terveyttä ja työkykyä

Työterveyshuollon painopistettä halutaan muuttaa entistä paremmin edistämään työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä ehkäisemään työkyvyttömyyttä.

Työterveyshuolto entistä paremmin tukemaan työntekijän terveyttä ja työkykyä (Tiedote 10.10.2013)

Sivuapteekkien ylläpito kannattavammaksi apteekkimaksun muutoksella

Apteekkimaksu perustuu jatkossakin apteekin liikevaihtoon, mutta maksun laskennallisia perusteita muutetaan niin, että sivuapteekkien ylläpito on taloudellisesti kannattavampaa pienille pääapteekeille. Apteekit jaetaan kolmeen ryhmään niiden liikevaihdon mukaan.

Sivuapteekkien ylläpidosta tulee pienille apteekeille kannattavampaa (Tiedote 12.2.2013)

Vakuutusyhtiöiden hallintoon direktiivien edellyttämiä muutoksia

Vakuutusyhtiöiden hallinnosta säädetään entistä kattavammin lain tasolla. Vakuutusyhtiölakiin lisätään säännökset muun muassa vakuutusyhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta, aktuaaritoiminnosta, riskienhallinnasta ja palkitsemisesta.

Vakuutusyhtiöiden hallintoon direktiivien edellyttämiä muutoksia (Tiedote 12.12.2013)

 

Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lakimuutokset maanantaina 30.12.2013. Lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakelukanavaan pyritään estämään

Lääkkeiden välittäjien on rekisteröidyttävä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylläpitämään rekisteriin ja noudatettava lääkkeiden hyviä jakelutapoja. Lääkealan toimijoita velvoitetaan ilmoittamaan viranomaisille lääkeväärennöksiä koskevat epäilyt.

Sairaala-apteekit saavat mahdollisuuden teettää lääkkeiden sopimusvalmistusta toisessa sairaala-apteekissa.

Lääkeväärennösten päätyminen lailliseen jakelukanavaan pyritään estämään (Tiedote 30.12.2013) 

Potilaille oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja saada korvausta kustannuksista

Suomesta ulkomaille hoitoon lähtevän potilaan hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas maksaa hoidon kustannukset aina ensin itse ja voi hakea maksuun jälkikäteen korvausta Kelalta. Potilaan ei tarvitse hakea ennakkolupaa hakeutuakseen hoitoon.

Potilaalla on oikeus saada korvausta vain sellaisesta hoidosta, joka Suomessa kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Myös muista EU-maista tulevat potilaat voivat hakea terveyspalveluja Suomesta.

Kelaan sijoitettu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste tarjoaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin (Tiedote 30.12.2013) 

Rekisteröity TEL-lisäeläkejärjestelmä päättymässä vuoden 2016 lopussa

TEL-lisäeläkevakuutuksien voimassaolo päättyy 31.12.2016. Samalla päättyy vakuutusmaksuvelvollisuus ja lisäeläkkeen karttuminen. Päättymisajankohtaan mennessä karttuneesta eläkkeestä muodostetaan niin kutsuttu vapaakirja, jonka mukaan eläke aikanaan maksetaan. Eläkkeen maksu voi edelleen alkaa lisäeläkevakuutuksen mukaisessa eläkeiässä, jos työntekijä on siihen asti lisäeläketurvan järjestäneen työnantajan palveluksessa. TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttaminen ei vaikuta maksussa oleviin eläkkeisiin.

Rekisteröity TEL-lisäeläkejärjestelmä päättyy vuoden 2016 lopussa (Tiedote 30.12.2013) 

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia

EU:n ulkopuolisista, niin kutsutuista kolmansista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä on jatkossa oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvan piirin pääseminen edellyttää, että henkilö työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Muutoksen arvioidaan koskevan noin 1 500 henkilöä vuosittain.

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia (Tiedote 30.12.2013)

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville oikeus työttömyyspäivärahaan

EU:n ulkopuolisista, nk. kolmansista maista Suomeen työhön tulevat ihmiset ovat jatkossa oikeutettuja työttömyyspäivärahaan, jos he täyttävät kaikki suomalaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on ollut töissä vähintään kuusi kuukautta ennen työttömäksi jäämistään. Käytännössä muutos koskee enintään joitakin satoja henkilöitä vuosittain.

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia (Tiedote30.12.2013)

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta rahoitetaan

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen lisärahoitus jatkuu. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien määräaikaisten säännöksien voimassaoloa jatketaan neljäksi vuodeksi.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta rahoitetaan (Tiedote 30.12.2013) 

 Tillbaka till toppen