Hoppa till innehåll
Media

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 21.12.2010 13.51
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2011 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan laki- ja asetusmuutoksia.

Tiedotteen verkkoversio on päivitetty 30.12.2010. Tasavallan presidentin silloin vahvistamat lait on listattu tiedotteen alkuun.

Kotikunnan voi valita jatkossa vapaammin

Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevat voivat jatkossa valita nykyistä vapaammin kotikuntansa. Muutos parantaa erityisesti vammaisten ja vanhusten mahdollisuuksia valita kotikuntansa.

Kotikunnan voi valita jatkossa vapaammin (Tiedote 29.12.2010)

Lastensuojelun asiakkaille järjestettävä sosiaalityöntekijän esittämät palvelut

Kunnan on järjestettävä lapselle ja perheelle ne sosiaalihuollon palvelut, jotka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi välttämättömiksi lapsen terveyden ja kehityksen kannalta.

Lastensuojelun asiakkaille järjestettävä sosiaalityöntekijän esittämät palvelut (Tiedote 29.12.2010)

Kotihoitokokeilu jatkuu

Vuonna 2005 aloitettua kotihoidon kokeilua jatketaan vuoden 2014 loppuun. Kokeilu on tarkoitus vakinaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja rakenteita koskevan lainsäädännönvalmistelun yhteydessä.

Kotihoitokokeilu jatkuu (Tiedote 29.12.2010)

Vankilan perheosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen

Vuoden 2011 alusta vankilan perheosaston lastensuojelutoiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Samalla valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lakiin.

Vankilan perheosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen (Tiedote 29.12.2010)

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaan uudistuksia

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, rahoituksesta ja asioiden käsittelystä säädetään erillisessä laissa. Muutoksenhakulautakunnassa otetaan käyttöön yhden tuomarin kokoonpano. Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi yksin ratkaista asioita, jotka eivät vaadi perusteellista oikeudellista arviointia.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaan uudistuksia (Tiedote 29.12.2010

Vuoden 2011 elinaikakerroin ja sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset

Vuonna 2011 elinaikakerroin on 0,98689. Elinaikakerroin pienentää vuonna 1949 syntyneiden vuonna 2011 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 1,311 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2011 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2011 (Tiedote 24.11.2010)

Vuonna 2011 palkkakerroin on 1,253, työeläkeindeksi 2323 ja siirtymäajan indeksiluku 2578. Indeksitarkistukset nostavat eläkkeitä ja useita muita etuuksia. Indeksitarkistuksilla pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien todellinen arvo.

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2011 (Tiedote 27.10.2010)

Työeläkevakuutusmaksut nousevat

Vuonna 2011 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22,4 prosenttia palkasta eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2010.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 4,7 prosenttia palkasta ja 53 vuotta täyttäneiden 6,0 prosenttia. Työnantajan maksu on ensi vuonna keskimäärin 17,1 prosenttia.

Vuoden 2011 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu (Tiedote 17.11.2010)

Työttömyysvakuutusmaksut nousevat, työttömyysvakuutusrahaston puskuri kasvaa

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu nousevat 0,2 prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia palkasta palkkasumman 1 879 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,2 prosenttia palkasta. Suhdannepuskurin enimmäismäärä on jatkossa 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruinen.

Työttömyysvakuutusrahaston puskuri kasvaa ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat (Tiedote 25.11.2010)

Sairausvakuutusmaksut alenevat ja maksuperusteet muuttuvat, myös urheilijoiden palkoista on maksettava sairausvakuutusmaksu

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,19 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,36 prosenttia.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu 0,82 prosenttia palkasta taityötulosta.

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2011 vahvistettu (Tiedote 11.11.2010)

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa alle 16-vuotiaista ja 68 vuotta täyttäneistä vakuutetuista.

Sairausvakuutuksen maksuperusteet muuttuvat (Tiedote 18.8.2010)

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava jatkossa myös urheilijoiden palkoista. Sen sijaan urheilijoiden palkkioista ei edelleenkään makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Sairausvakuutusmaksu myös urheilijoiden palkoista (Tiedote 4.3.2010)

Yrittäjien sairausajan sosiaaliturva paranee

Yrittäjät, joilla on sekä yrittäjän eläkelain että maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, saisivat omavastuuajan sairauspäivärahaa molempien vakuutusten perusteella.

Yrittäjien sairausajan sosiaaliturva paranee (Tiedote 21.12.2010)

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät nousevat

Eläkkeensaajien asumistukeen vaikuttavien asumismenojen enimmäismääriä korotetaan 3,6 prosenttia. Korotus vastaa asumistukea saavien toteutunutta vuokrien nousua. Myös asumismenoina hyväksyttäviä kiinteistönhoitomenoja tarkistetaan.

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan (Tiedote 9.12.2010)

Asumistukeen tulee vuokrien nousua vastaava korotus ja tulorajoihin inflaatiotarkistus

Asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja korotetaan 0,34 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Enimmäisasumismenojen korottaminen nostaa keskimääräistä asumistukea noin 5,5 eurolla kuukaudessa. Lisäksi asumistuen tulorajoihin tehdään 1,4 prosentin suuruinen inflaatiotarkistus, joka säilyttää tuen reaalitason ennallaan. Hyväksyttäviä vesimaksuja tarkistetaan niiden nousua vastaavasti ja kiinteistökohtaista normia yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.

Asumistukeen tulee vuokrien nousua vastaava korotus ja tulorajoihin inflaatiotarkistus (Tiedote 2.12.2010)

Toimeentulotukilakiin tulee muutoksia

Ammatillista koulutusta vailla olevalle 18-24-vuotiaalle nuorelle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan jatkossa alentaa enintään 20 prosenttia silloin, jos häneltä on evätty työttömyysturva perusteettoman koulutuksesta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen vuoksi.

Lisäksi jatketaan vuoden 2014 loppuun saakka säännöstä, jonka mukaan toimeentulotukea saavilla on ansiotuloista etuoikeutettua tuloa 20 prosenttia, mutta enintään 150 euroa kuukaudessa. Etuoikeutettua tuloa ei oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Toimeentulotukilakiin tulee muutoksia (Tiedote 16.12.2010)

Korotuksia sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintamenoihin

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan yleisen kustannustason nousun takia 18 eurolla nykyisestä 666 eurosta 684 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 27 eurolla nykyisestä 999 eurosta 1026 euroon kuntoutettavaa kohti.

Korotuksia sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintamenoihin (Tiedote 16.12.2010)

Ruotsissa asuville suomalaisille sotainvalideille korvauksia kotipalveluista

Ruotsissa vakituisesti asuville vaikeavammaisille suomalaisille sotainvalideille korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista.

Ruotsissa asuvat suomalaiset sotainvalidit saavat korvauksia kotipalveluista (Tiedote 18.11.2010)

Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 prosentin korvaus

Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 prosentin korvaus niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla.

Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto tehostuu (Tiedote 2.12.2010)

Kuntoutuspsykoterapian järjestäminen lakisääteiseksi

Kelan aiemmin harkinnanvaraisena korvaama kuntoutuspsykoterapia muuttuu lakisääteiseksi. Jatkossa Kela korvaa kuntoutuspsykoterapian kaikille sitä tarvitseville, jos he täyttävät korvausehdot. Lisäksi korvauspäätökseen tulee muutoksenhakuoikeus.

Kuntoutuspsykoterapian järjestäminen Kelan lakisääteiseksi velvollisuudeksi (Tiedote 14.10.2010)

Lomautetuilla oikeus täyteen työttömyyspäivärahaan

Lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekevät saavat edelleen lomautuspäiviltä täyden työttömyyspäivärahan. Laki koske niitä työntekijöitä, joiden viikoittaista työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä päivällä.

Lomautettujen oikeutta täyteen työttömyyspäivärahaan jatketaan (Tiedote 21.12.2010)

Työeläkelakien mukainen yrittäjämääritelmä uudistuu

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukainen yrittäjämääritelmä laajenee siten, että yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista tai jolla yksin on yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Työeläkelainsäädännön yrittäjämääritelmä laajenee (Tiedote 21.12.2010)

Suurvahinkojen korvauskustannukset tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti korvattavaksi

Yhdestä vahinkotapahtumasta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset siirtyvät kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettaviksi.

Tapaturmavakuutusmaksujen määräytymisperusteet uudistuvat (Tiedote 23.6.2010)

Asbestipurkutyöntekijän koulutusvaatimus muuttuu

Asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan jatkossa talonrakennusalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen asbestityön osatutkinnon suorittamista. Niiden työntekijöiden, jotka ovat suorittaneet asbestipurkutyökoulutuksen aiemmin, pätevyys säilyy edelleen eikä heiltä edellytetä lisäkoulutusta.

Asbestipurkutyöntekijän koulutusvaatimus muuttuu (Tiedote 30.9.2010)

Sairaanhoitajia koulutetaan lääkkeen määräämiseen

Sairaanhoitaja ja sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö voivat määrätä lääkkeitä rajatusti vain, kun heillä on lääkkeen määräämiseen oikeuttava erikoispätevyys. Osaaminen edellyttää vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja ja se varmennetaan valtakunnallisella kirjallisella kokeella ja työelämässä osoitetulla näytöllä.

Sairaanhoitajia koulutetaan määräämään rajatusti lääkkeitä (Tiedote 2.12.2010)

Laivaväen lääkärintarkastukset lakitasolle

Laivaväen säännölliset lääkärintarkastukset varmistavat henkilön terveydentilan soveltuvuuden aluksella työskentelyyn. Jatkossa alusoloissa työskenteleviltä itsenäisiltä yrittäjiltä, harjoittelijoilta ja työssäoppijoilta edellytetään laivaväen lääkärintodistusta. Uusi laki selkeyttää nykyistä lainsäädäntöä ja siirtää laivaväen lääkärintarkastuksia koskevat asetustasoiset säännökset lain tasolle.

Laivaväen lääkärintarkastukset lakitasolle (Tiedote 16.12.2010)

Maatalouslomitusten suunnitelmallisuutta ja lomittajien perehdytystä lisätään

Paikallisyksikkönä toimivan kunnan ja vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän on yhdessä laadittava maatilalle palvelusuunnitelma, joka on tarkistettava vähintään joka kolmas vuosi. Lisäksi paikallisyksikön ja yrittäjän on huolehdittava siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan lomitustehtäviin.

Maatiloille on laadittava palvelusuunnitelmat (Tiedote 16.12.2010)

Potilastietojen luovutukseen liittyvä suostumusmenettely yksinkertaistuu

Kansalliseen terveysarkistoon tallennettuja potilastietoja saa käyttää terveydenhuollon palvelujen antajien välillä vain, jos potilas on antanut suostumuksensa tietojen käyttöön. Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja se kattaa kaikki terveydenhuollon palvelujen antajat. Potilaalla on oikeus myös rajata suostumuksen laajuutta.

Täysi-ikäinen potilas voi hallinnoida suostumuksiaan ja kieltojaan omatoimisesti tiedonhallintapalvelussa internetissä kansallisen terveysarkiston yhteydessä toteutettavan katseluyhteyden avulla. Kansalliseen terveysarkistoon kuuluvat palvelut otetaan käyttöön vaiheittain.

Potilastietojen luovutukseen liittyvä suostumusmenettely yksinkertaistuu (Tiedote 21.12.2010)

Rokotehankinnat sosiaali- ja terveysministeriön päätettäviksi

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää jatkossa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden hankinnasta ja muista taloudellisesti merkittävistä rokotehankinnoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijaan.

Rokotehankinnat sosiaali- ja terveysministeriön päätettäviksi (Tiedote 21.12.2010)

UKK-instituutin toiminta muuttuu valtion rahoittamaksi

Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön ylläpitämän UKK-instituutille voidaan jatkossa myöntää valtion talousarvion puitteissa valtionavustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkimus.

UKK-instituutin toiminta muuttuu valtion rahoittamaksi (Tiedote 21.12.2010)

Yliopistoapteekit maksavat apteekkimaksun jatkossa valtiolle

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekit maksavat apteekkimaksun jatkossa valtiolle. Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan rahamäärä, joka vastaa niiden apteekkiliikkeistä suoritettua apteekkimaksua. Apteekkimaksun uusissa perusteissa on otettu huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Yliopistoapteekit maksavat apteekkimaksun jatkossa valtiolle (Tiedote 28.10.2010)

Kemikaalivalvonta siirtyy Valvirasta Tukesiin

Kemikaalien valvonta- ja viranomaistehtäviä keskitetään Tukesiin. Samalla viraston vanha nimi, Turvatekniikan keskus, muuttuu Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi (Tukes). Viraston yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Vastuu kemikaalilain toimeenpanon ohjauksesta ja kemikaalien terveyshaittojen ehkäisystä säilyy sosiaali- ja terveysministeriöllä.

  Kemikaalien tuotevalvontatehtävät siirtyvät Tukesiin
(TEM tiedote 17.12.2010)

 Tillbaka till toppen