Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Valtioneuvosto turvaa sosiaalialan tulevaisuuden

Social- och hälsovårdsministeriet
2.10.2003 10.47
Tiedote 271/2003

Sosiaalialan lähitulevaisuuden haasteet ovat syrjäytymisen ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin vastaaminen sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen. Valtioneuvosto vastasi näihin haasteisiin tekemällä periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi torstaina 2. lokakuuta. Periaatepäätös vahvistaa sosiaalialan kehittämisen lähtökohdat ja toimenpidelinjaukset. Sosiaalialan kehittämishanke toteutetaan vuosien 2003-2007 aikana. Varmistaessaan sosiaalialan tasapainoisen kehittämisen periaatepäätös tukee myös terveydenhuollon periaatepäätöksen toteutumista.

Periaatepäätöksen tärkeimmät tavoitteet ovat:

- turvata sosiaalipalvelujen saatavuus ja laatu
- varmistaa, että asiakas saa palveluita joustavasti ja oikeaan aikaan
- turvata ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys
- tuottaa sosiaalipalvelut taloudellisesti

Asiakkaan palvelutarpeen arviointiin pääsy varmistetaan

Sosiaalipalvelujen saatavuutta parannetaan säätämällä perusteet ajasta, minkä kuluessa asiakkaan palvelutarve arvioidaan. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ensin vanhusten palveluja ja kunnallista sosiaalityötä koskevat säädösmuutokset, jotka toteutetaan asteittain vuodesta 2005 alkaen. Saatujen kokemusten perusteella ministeriö selvittää palveluntarpeen arviointiin pääsyn ulottamisen myös muihin sosiaalipalveluihin. Hallitus seuraa sosiaalipalveluiden laatusuositusten vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sosiaalipalveluiden laadun turvaamiseksi.


Sosiaalipalveluihin lisää yhteistyötä

Palvelurakenne perustuu alueellisesti joustaviin ratkaisuihin. Palvelut järjestetään yhteistyössä muiden kunnan ja valtion toimijoiden kanssa. Kuntien, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään. Sosiaalialan työtapoja uudistetaan. Perheiden palveluja vahvistetaan, varhaiskasvatuspalvelujen monipuolisuutta lisätään ja perheiden tarpeista lähtevää perhekeskustoimintaa kehitetään. Lastensuojeluun luodaan alueellisesti toimivat palvelukokonaisuudet. Vammaispalveluja tuotetaan seudullisesti. Kunnat muodostavat seudullisesti toimivia palveluketjuja, jotta vanhusten palvelut toimivat kitkattomasti.


Henkilöstön ammattitaito turvataan

Tavoitteena on turvata sosiaalialan henkilöstön riittävä määrä ja ammatillinen osaaminen. Säännökset sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuuksista uudistetaan ja sosiaalialan henkilöstön täydennyskoulutus lakisääteistetään ja toteutetaan asteittain. Kunnan sosiaalihuollon henkilöstöryhmien työnjakoa uudistetaan.


Pitkäjänteinen ohjelmatyö alkaa

Lähiajan kehittämistarpeiden lisäksi varmistetaan sosiaalialan pitkän aikavälin kehittäminen. Laajapohjaisesti valmisteltavan Hyvinvointi 2015 -ohjelman tavoitteena on ennakoida muuttuvan toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja yksilöllisen selviytymisen ja yhteisöllisen tuen tasapainottamiseksi sekä tarkastellaan sosiaalialan eri toimijoiden asemaa sosiaalipalveluiden järjestämisessä.


Sosiaalipalveluiden rahoitusta vahvistetaan

Sosiaalialan kehittämishankkeen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja talousarvion mukaisesti. Kehyspäätöksen mukaisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksia lisätään vuodesta 2004 lähtien asteittain siten, että vuonna 2007 lisäys on 398,5 miljoonaa euroa vuoteen 2003 verrattuna. Lisäyksestä varataan 100,5 miljoonaa euroa Sosiaalialan kehittämishankkeen toteuttamiseen.

Sosiaalialan kehittämishankkeen tavoitteita tukeviin kuntien hankkeisiin myönnetään valtionavustusta. Vuonna 2004 on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on käytettävissä 12,3 miljoonaa euroa, josta pääosa suunnataan sosiaalialan kehittämishankkeen tukemiseen.

Hankkeen toimeenpanoa varten varataan erillinen 1,5 miljoonan euron vuotuinen määräraha vuosille 2004-2007. Ministeriö asettaa hankkeen toimeenpanoa varten johtoryhmän ja koordinoi hankkeen toteuttamista. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamishankkeen kanssa.

Periaatepäätös on osoitteessa www.stm.fi kohdassa ”Hankkeet” ja ”Sosiaalialan kehittämishanke”.
Lisätietoja antavat: ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson puh. (09) 160 73760, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä puh. (09) 160 73773, projektipäällikkö Pirjo Sarvimäki puh. (09) 160 74147 ja ylitarkastaja Saila Nummikoski puh. (09) 160 74345.

> Periaatepäätös

Tillbaka till toppen