Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Största delen av Kaste-programmets åtgärder förverkligades framgångsrikt – arbetet fortskrider inom ramen för spetsprojekten

Social- och hälsovårdsministeriet 13.5.2016 10.15
Nyhet

Projektfinansieringen inom det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, dvs. Kaste-programmet, hjälpte kommunerna att utveckla servicehelheter vars syfte var att barn, unga och barnfamiljer skulle få hjälp snabbare och till lägre kostnader än förut. Tack vare Kaste-programmet har också köerna vid hälsovårdscentralerna blivit kortare och samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården effektiviserats. Detta uppnåddes genom att vårdplaner togs i bruk samtidigt som arbetsfördelningen sågs över, sägs det i slutrapporten för Kaste-programmet.

Målen för Kaste-programmet genomfördes åren 2012–2015 inom ramen för sex delprogram som kompletterade varandra. Mål för programmet var att skillnaderna i välfärd och hälsa skulle minska och att social- och hälsovårdens strukturer och tjänster skulle ordnas klientorienterat. Avsikten var att tyngdpunkten för social- och hälsovården skulle kunna överföras från problemhantering till aktivt främjande av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och förebyggande av problem inom hela befolkningen.

Kaste-programmet bestod också av mycket annat än bara projekt. De sex delprogrammen innefattade sammanlagt 13 nationella åtgärder vilka ytterligare preciserades genom ca 133 uppgifter. Av dessa uppgifter förverkligades 85 procent framgångsrikt, medan 11 procent inte slutfördes och 4 procent inte alls genomfördes. Ansvariga för genomförandet var bl.a. Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Kommunförbundet samt kommuner, samkommuner och andra organisationer.

För att målen för Kaste-programmet skulle nås beviljade social- och hälsovårdsministeriet åren 2012–2015 sammanlagt ca 46 miljoner euro i projektfinansiering. Det var sammanlagt 34 utvecklingsprojekt inom Kaste-programmet som fick bidrag. Genom dessa utvecklingsprojekt reformerades och utvecklades social- och hälsovårdstjänsterna.
Därtill fick de tio största städerna i Finland finansiering för att minska långtidsbostadslösheten.

Kaste-programmets sista programperiod löpte ut vid utgången av 2015. Det utvecklingsarbete som inleddes under Kaste-programmet fortsätter nu inom ramen för de spetsprojekt som genomförs under statsminister Sipiläs regering. Sådana spetsprojekt är bl.a. programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna samt projektet för utvecklande av hemvården för äldre och förbättrande av närståendevården för alla ålderskategorier.

Alla projekt inom Kaste-programmet finns beskrivna på webbplatsen Innobyn under adressen http://www.innokyla.fi/kaste (på finska)

Mer information:

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63290, [email protected]
Taina Mäntyranta, medicinalråd, SHM, tfn 02951 63692