Hoppa till innehåll
Media

Understöd för pilotförsök med valfrihet kan sökas nu – försöken inleds sommaren 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2018 14.55
Pressmeddelande 8/2018

Pilotförsök med den nya valfrihetsmodellen inleds på olika håll i Finland efter att riksdagen har antagit de lagar som gäller social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för genomförandet av pilotförsöken.

Regeringen föreslår att kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska utvidgas i samband med social- och hälsovårdsreformen. Element som ingår i den nya valfrihetsmodellen ska testas genom pilotförsök redan före 2020, när hela landskaps- och vårdreformen avses träda i kraft.

I statsbudgeten har det reserverats 100 miljoner euro för pilotförsöken.

Pilotförsök med social- och hälsocentraler, tandvård, kundsedlar och personlig budget

I pilotförsöken testas de viktigaste elementen i valfrihetssystemet:

  • social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter
  • kundsedlar, eller
  • personlig budget.

Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa. I de pilotförsök som gäller social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter testas bland annat samordningen av kundens tjänster i den nya social- och hälsovårdsmodellen. Dessutom följer man upp hur kriterierna för grunderna för ersättningarna till tjänsteproducenterna fungerar i praktiken.

I de pilotförsök som gäller kundsedlarna och den personliga budgeten är målet att i synnerhet testa hur hela serviceprocessen fungerar utifrån kundens behov. Kunden bör ha en viktig roll i planeringen av de egna tjänsterna.

Kunderna börjar märka av pilotförsöken i slutet av 2018

Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen.

”Försöken ger oss viktiga lärdomar inför 2020, när valfrihetssystemet ska införas i hela Finland”, konstaterar direktör Pasi Pohjola vid social- och hälsovårdsministeriet.

Pilotförsöken inleds i juli 2018. I de regioner där försöken genomförs börjar människorna märka av dem rent konkret i slutet av 2018. Exempelvis i pilotförsöken med social- och hälsocentraler kan kunden fritt välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill bland de godkända producenter som är verksamma i området. Kunden kan också byta tjänsteproducent.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Anvisningar om ansökan på regionreformen.fi

Understöd för pilotförsöken kan sökas fram till den 15 mars 2018. De som redan tidigare ansökt om statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet kan före det datumet göra ändringar i sin tidigare ansökan för att anpassa den till den nya utlysningen. Besluten om beviljande av finansiering till pilotförsöken fattas före utgången av april 2018.

Understöd för pilotförsök med valfrihet kan sökas av konsortier bildade av kommuner och samkommuner som utser en projektadministratör bland de som ingår i konsortiet. Vid ingången av 2020 överförs administrationen av pilotförsöken på landskapen.

Utgångspunkten är att ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta en mindre del av landskapets befolkning.

Utlysningen av statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet har publicerats på webbplatsen regionreformen.fi. Ansökningsblanketterna läggs ut på sidan den 31 januari 2018.

En förutsättning för genomförandet av pilotförsöken är att riksdagen antar valfrihetslagen som en del av lagpaketet för social- och hälsovårdsreformen. Avsikten är att riksdagen ska godkänna lagpaketet före utgången av vårsessionen, dvs. senast i juni 2018.

Länkar

Ytterligare information

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]
Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected] (frågor som gäller statsunderstöden)

Tillbaka till toppen