Hoppa till innehåll
Media

Sammandraget av remissvaren om utkastet till valfrihetslag är färdigt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2017 15.45
Nyhet

Merparten av remissinstanserna anser att en utvidgning av valfriheten främjar kundens möjligheter att påverka, men lagförslaget anses dock vara i behov av en hel del ändringar.

Social- och hälsovårdsministeriet har bett kommunerna, samkommunerna, övriga producenter av social- och hälsotjänster samt andra aktörer lämna yttranden om utkastet till lag om valfrihet. Remisstiden gick ut den 28 mars och sammanlagt gavs 603 yttranden.

I remissvaren förhöll man sig i regel positivt till principen om en utvidgning av valfriheten. Största delen av remissinstanserna anser att en utvidgning av valfriheten främjar kundens möjligheter att påverka de egna tjänsterna. Merparten av remissinstanserna anser dock att de mål som uppställts i reformen inte kommer att nås.

I yttrandena anser man att målen inte kommer att nås t.ex. i fråga om kostnadskontrollen. Dessutom anser man att förverkligandet av integrationen av social- och hälsotjänsterna inom ramen för den föreslagna modellen med flera producenter utgör en stor utmaning. Vidare ses växande skillnader i välfärd och hälsa samt att tillgången till tjänster inte är lika som en risk.

Remissinstanserna förhöll sig till största delen positiva till reformens möjligheter att åstadkomma en förändring av verksamhetssätten och främja ibruktagandet av nya serviceinnovationer. Likväl ansåg de att landskapens förutsättningar att verkställa organisationsansvaret är svaga.

Remissinstanserna önskade ett stegvis genomförande samt försök – önskemålen har beaktats

I yttrandena förhåller man sig särskilt kritiskt till tidtabellen för ikraftträdande av det lagutkast som varit på remiss. Den föreslagna tidtabellen upplevs som problematisk även med tanke på beredningen och ibruktagandet av informationssystem. I flera yttranden önskar man sig därför pilotprojekt för valfriheten samt att reformen sätts i kraft stegvis. Dessa önskemål har beaktats i den fortsatta beredningen av lagen (se Ändringarna till regeringens proposition om valfrihet och tidsplanen för genomförandet, på finska.

Yttrandena har under remissbehandlingen och efter det utnyttjats i den fortsatta beredningen av valfrihetslagen. De yttranden som lämnats är offentliga och finns att läsa i statsrådets projektregister. Avsikten är att det utkast till valfrihetslag som omarbetats med stöd av yttrandena ska lämnas till riksdagen för behandling i maj.

Beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen kan följas på adressen regionreformen.fi.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare (SHM och FM), tfn 0295 163 012
Outi Antila, överdirektör (SHM), tfn 0295 163 164, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör (SHM), tfn 0295 163 338, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 326, [email protected]

Tillbaka till toppen