Hoppa till innehåll
Media

Vasa sjukhus ska ordna omfattande jour dygnet runt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.31
Pressmeddelande 113/2019

Regeringen föreslår att hälso- och sjukvårdslagen ändras så att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt. Samtidigt slopas Seinäjoki centralsjukhus skyldighet att ordna jourtjänster även på svenska. De nuvarande tolv andra enheter för omfattande jour ska fortsätta sin verksamhet som förut.

Vid Vasa centralsjukhus finns redan nu jour dygnet runt inom många specialområden. För att sjukhuset ska uppfylla de krav som ställs på en enhet för omfattande jour ska det komplettera jouren inom neurologi och mun- och tandvård.

Syftet med ändringen är förbättra tillgången på tjänster för den svenskspråkiga befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt och att bättre än i dag tillgodose de språkliga rättigheterna.

Universitetssjukhusen ska lämna medicinska sakkunnigutlåtanden till domstolarna

Hälso- och sjukvårdslagen ska ändras också så att sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus åläggs en skyldighet att mot separat ersättning lämna medicinska sakkunnigutlåtanden till domstolarna.

Uppgiften att lämna sakkunnigutlåtanden ska administreras av Kuopio universitetssjukhus, som ska inrätta en sakkunnigläkargrupp med sakkunniga från alla universitetssjukhus. Sakkunnigläkargruppen ska svara för utarbetandet av utlåtandena.

Syftet med ändringen är att se till att domstolarna får behövliga medicinska sakkunnigutlåtanden och att förbättra ändringssökandenas rättssäkerhet. I fortsättningen behöver ändringssökanden inte betala kostnaderna för sakkunnigutlåtandet om utlåtandet lämnas på domstolens begäran.

Medicinska sakkunnigutlåtanden behövs ofta vid behandlingen av ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdom samt i ärenden som gäller trafikförsäkringsersättningar. I situationer där domstolen har två sinsemellan motstridiga läkarutlåtanden och avgörandet av ärendet förutsätter medicinsk sakkunskap, kan domstolen på eget initiativ begära ett opartiskt läkarutlåtande. 

Regeringen lämnade den 7 oktober 2019 en proposition med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och ska behandlas i samband med budgeten. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 029 5163384

Information om jouren

  • Joursystemet inom hälso- och sjukvården ändrades 2017 så att tolv sjukvårdsdistrikt blev skyldiga att i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt.
  • Alla de fem universitetssjukhusen som finns i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg ordnar den mest krävande vården. De sju andra centralsjukhusen med omfattande jour finns i Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Joensuu och Rovaniemi.
Tillbaka till toppen