Hoppa till innehåll
Media

Utredningsperson vill öppna kommungränserna för dagvårdstjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 10.02
Pressmeddelande -

Enligt en utredningsperson bör valfriheten inom dagvården utvidgas så att det blir möjligt att ansöka om en kommunal dagvårdplats också i en annan kommun. Det skulle bli möjligt att ansöka om en dagvårdsplats i en annan kommun i alla situationer men tjänsten erbjuds enbart om det finns plats inom dagvården i den andra kommunen. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i juni 2009 en utredningsperson för att utreda hur föräldrarnas möjligheter att välja dagvårdstjänster över kommungränsen kan förbättras.

Utredningsperson Simo Pokki överlämnade sin rapport till omsorgsminister Paula Risikko tisdagen den 22 december. Utredningen baserar sig bland annat på en förfrågan som har skickats till kommunerna och samtal med experter.

Dagvårdstjänsterna för den egna kommunens invånare och barnens bästa bör tryggas

Boningsort, arbetsplats och studieplats inverkar på föräldrarnas behov att ansöka om en dagvårdsplats för barnet i en annan kommun. Enligt utredningspersonen skulle många familjers liv underlättas om kommungränserna öppnades eftersom de då kan utnyttja tjänsterna i en annan kommun. Kommunen bör ändå i första hand trygga en dagvårdplats för de egna invånarna. Av dem som ansöker om en dagvårdplats i en annan kommun skulle personer som arbetar eller studerar prioriteras.

För kommunernas del skulle reformen vara trygg eftersom de inte behöver öka dagvårdskapaciteten om deinte själva vill. Resurserna kunde riktas till att utnyttja den nuvarande kapaciteten på bästa möjliga sätt.

Barnets bästa och dagvården som en närtjänst är centrala faktorer enligt utredningspersonen. Nästan alla föräldrar anser att det är mycket viktigt att dagvårdstjänsterna ligger nära till hands. Utredningspersonen föreslår att man bör överväga att lagstifta om dagvårdens karaktär som en närtjänst.

Kommunerna bör utvärdera tillvägagångssätt som hänför sig till ekonomin inom dagvården

I många regioner är det redan möjligt att ansöka om dagvårdstjänster över kommungränserna. Enligt utredningspersonen är den största följden av reformen i kommunerna att kommunerna blir tvungna att utvärdera och utveckla tillvägagångssätten som hänför sig till ekonomin inom dagvården. Till dessa hör bland annat nivån och grunderna för klientavgifterna, ersättning och avdrag, kostnadsberäkning, produktifierande och prissättning. Dessutom skulle kommunerna vara tvungna att utvärdera sin klientprocess och sina statistik- och rapporteringssystem.

Utredningspersonen föreslår att det lagstiftas om ett årspris för att ersätta kostnaderna kommunerna emellan. Kommunerna skulle använda årspriset som ett kalkylmässigt grundpris om de inte sinsemellan gör upp andra avtal. I utredningspersonens förslag ingår också metoder för fakturering av klientavgifterna och ordnande av särskilt stöd.

För mer information                                                                                                   

expert inom kommunala tjänster Simo Pokki, tfn 0440 88 55 99, fö[email protected]


Bilagor Päivähoitopalvelun valinnanvapauden lisääminen kuntarajat ylittämällä. Selvityshenkilön esitys.  (STM:n selvityksiä 2009:63)

 


Tillbaka till toppen