Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningsperson gav förslag om hur läkemedelsförsörjningen skall utvecklas

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2008 11.00
Pressmeddelande -

Utredningsperson Jussi Huttunen har i dag fredagen den 30 maj överlämnat sin slutrapport om hur läkemedelsförsörjningen skall organiseras och utvecklas till social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä. Enligt Huttunen bör läkemedelsförsörjningens centralförvaltning reformeras så snabbt som möjligt i enlighet med en nationell läkemedelsstrategi. I strategin, som skulle uppdateras med fem års mellanrum, definieras principerna för utvecklingen av läkemedelsförsörjningen, aktörerna och arbetsfördelningen mellan aktörerna.

Huttunen föreslår att Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling Rohto blir en del av den nya forsknings- och utvecklingscentralen som bildas då Folkhälsoinstitutet och Stakes slås samman. I den nya organisationen skulle Rohto vara en central del av läkemedelsforskningsavdelningen.

Systemet som används då det terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel bedöms skulle utvecklas så att det arbete som utförs vid olika institutioner och enheter stöder beslutsfattandet vid centralförvaltningen. Utvärderingarna görs i ett expertnätverk, vars arbete koordineras av den nya forsknings- ochutvecklingscentralen.

Arbetsfördelningen mellan Läkemedelsverket, Rättskyddscentralen för hälsovården och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral bör utredas. Det handlar bland annat om frågor som hänför sig till processäkerheten inom läkemedelsförsörjningen, tillsyn av apparater och programvara inom hälsovården, tillstånds- och tillsynsförfarande i samband med organ- och vävnadslagen och GLP-inspektioner för läkemedel. Utredningspersonen föreslår att social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en separat arbetsgrupp eller ber utredningspersonen arbeta fram ett mer detaljerat förslag om arbetsfördelningen.

Det krävs nya förordningar för att utveckla vaccinförsörjningen- och säkerheten. I läkemedelslagen bör ingå en förordning om att Folkhälsoinstitutet är teknisk upprätthållare av Läkemedelsverkets biverkningsregister för vaccin. Folkhälsoinstitutet bör utnyttja informationen i registret till att uppfölja hur effektivt och tryggt vaccinationsprogrammet är. Enligt den nuvarande lagen om smittsamma sjukdomar skall Folkhälsoinstitutet sörja för att vacciner, antikroppar och undersökningsämnen som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgängliga i tillräcklig mängd. Detta bör enligt utredningspersonen begränsas att gälla enbart vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. I framtiden bör social- och hälsovårdsministeriet ansvara för beslut om anskaffning av vaccin till det allmänna vaccinationsprogrammet.

Ansvaret för koordineringen av läkemedelsförsörjningen och läkemedelspolitiken centraliseras?

Utredningspersonen ger tre förslag för hur koordineringen av läkemedelsförsörjningen och läkemedelspolitiken kunde omorganiseras. Enligt det första förslaget skulle läkemedelsersättningsärendena förflyttas från social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster. Enligt det andra förslaget skulle sjukvårdsförsäkringsärendena och till dem hörande läkemedelsersättningsärendena förflyttas från försäkringsavdelningen till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster. Enligt det tredje förslaget skulle arbetsfördelningen förbli densamma. Enligt utredningspersonen är alternativ nummer två den bästa modellen.

Utredningspersonen föreslår också att det placeras en ordinarie rådgivande delegation för läkemedelsförsörjning vid ministeriet. Han vill dessutom att det tillsätts en ny tjänst för en specialexpert, vars uppgift skulle vara att koordinera ärenden och processer som hänför sig till läkemedelspolitiken, läkemedelsförsörjningen, läkemedelsvården och läkemedelsersättningarna.

Läkemedelsprisnämnden HILA utvärderas enligt fem alternativa modeller i rapporten. Enligt utredningspersonen bör HILA anslutas till ministeriets avdelning för social- och hälsovårdstjänster. På så vis skulle beslut som berör ersättningar för läkemedel för öppen vård och skäligt partipris fattas vid den avdelning som svarar för systemet för hälsovårdstjänsterna och läkemedelsbehandlingsprocesserna. Genomskinligheten i Läkemedelsprisnämndens verksamhet ökas genom att utveckla motiveringarna för besluten och effektivera nämndens medicinska och klinisk farmakologiska expertis. Systemet som används då det terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel bedöms bör också effektiveras.

Utredningspersonen finskspråkiga rapport ”Lääkehuollon keskushallinnon kehittäminen” finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi

För mer information: Professor Jussi Huttunen, tfn 050 505 2776

Tillbaka till toppen