Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om en ny husläkarmodell är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2022 11.23 | Publicerad på svenska 16.8.2022 kl. 11.38
Pressmeddelande 185/2022

Den utredning om genomförandet av en ny husläkarmodell som social- och hälsovårdsministeriet beställt är klar. Målet var att bedöma och beskriva hur man skulle kunna kombinera en husläkarmodell med vårdgarantin och på så sätt främja tillgången till vård och dess kontinuitet.

Enligt utredningen finns det starka vetenskapliga belägg för att vården förbättras och sjukdomsfrekvensen och dödligheten avsevärt minskar om en och samma allmänläkare vårdar en patient. Samtidigt minskar det totala behovet av och kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänster och patienttillfredsställelsen ökar.

I Finland har man under årens lopp testat olika husläkarmodeller. De har dock misslyckats därför att arbetet blivit ohanterligt, vilket i sin tur berott på att resurseringen av primärvården är strukturellt svag, att den befolkningsmängd som man ansvarar för är för stor och att det finns arbetsavtal utan arbetstider.

Modell för kontinuitet i vården skulle stärka patientens rätt till egen läkare och sjukskötare

Utredningsgruppen föreslår att det inrättas en modell för kontinuitet i vården. Patientens rätt till kontinuitet i den personliga vården kan stärkas genom ändringar i lagstiftningen. I modellen för kontinuiteten i vården är det centrala elementet kontinuiteten i vårdrelationen mellan patienten och läkaren. Patienten får dessutom stöd av en egen sjukskötare och vid behov också stöd av ett multiprofessionellt team med andra experter. 

Av de tidigare modeller som testats ligger modellen för kontinuiteten i vården närmast en sådan listningsmodell där patienten är listad hos en viss läkare eller ett läkar-sjukskötararbetspar.

Med modellen för kontinuiteten i vården stöds en bättre likabehandling inom hälso- och sjukvården. Enligt utredarna blir social- och hälsovårdssystemet också totalekonomiskt förmånligare i och med denna strategiska förändring som kräver inledande investeringar.

Målet en förbättring av kontinuiteten i vårdrelationen mellan patient och läkare

Utredarna betonar att styrkan i den nuvarande finska primärvården är multiprofessionalitet och hälsovårdscentralernas bredd. Att patient-läkarrelationer bryts är däremot en klar svaghet.

För de politiska beslutsfattarna rekommenderar utredningsarbetsgruppen därför att det införs ett nationellt hälsopolitiskt mål om att märkbart förbättra kontinuiteten i vårdrelationen mellan patient och läkare. En central grundläggande uppgift i ledningen av välfärdsområdena ska vara att möjliggöra kontinuitet i vårdrelationen mellan patient och läkare inom områdets primärvård.

Utredningsarbetet utfördes av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts enhet för primärvård i samarbete med Uleåborgs universitets forskningsenhet för livslång hälsa. 

Utredningen gavs ut tisdagen den 16 augusti. Familje- och omsorgsminister Aki Lindén tog nöjt emot den. 

”Jag anser att modellen för kontinuiteten i vården är ett centralt verktyg för att stärka primärvården. Kontinuitet i vårdrelationen stärker patientens rättigheter och resulterar i att man kan tillhandahålla en vård av bättre kvalitet”, konstaterar minister Lindén. 

Ytterligare information:

Juha Auvinen, projektchef för utredningsarbetet, professor i allmän medicin, Uleåborgs universitet, tfn 040 673 6344, [email protected] 
Tapani Hämäläinen, medicinalråd, [email protected]
Sampo Varjonen, specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen