Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår ny patientförsäkringslagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriet
19.1.2017 13.56
Pressmeddelande 15/2017

En arbetsgrupp föreslår att lagstiftningen om patientförsäkringssystemet ska omarbetas. Den lagstiftning som tillämpas på patientförsäkringssystemet ska i fortsättningen bestå av tre nya lagar. I propositionen föreslås att det stiftas en ny patientförsäkringslag, en ny lag om Patientförsäkringscentralen samt en ny lag om patientskadenämnden. Avsikten är att den gällande patientskadelagen upphävs.

Den arbetsgrupp som haft till uppgift att utreda en översyn och utveckling av patientskadelagen lämnade den 21 december 2016 sin rapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.  Arbetsgruppen var enhällig. Avsikten är att patientförsäkringslagens struktur ses över så att det av lagstiftningen klart ska framgå de olika parternas rättigheter och skyldigheter. Vid bedömningen av hur patientskador ersätts har arbetsgruppen särskilt gett akt på de skadelidandes ställning.

Tillämpningsområdet för den nya patientförsäkringslagen föreslås i regel vara densamma som tillämpningsområdet för den gällande patientskadelagen. Avsikten är att lagen liksom för närvarande ska gälla ersättningar som ur en patientförsäkring betalas för personskador som orsakas en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Det föreslås att lagens regionala tillämpningsområde utvidgas så att det i vissa exceptionella situationer även ska gälla vård som ges utanför Finlands gränser. Bestämmelserna om skador som ersätts ska utvidgas så att det för en personskada som orsakas av en anordning, t.ex. en artificiell led, som placerats i kroppen ska betalas ersättning förutsatt att anordningen inte har varit så trygg som man normalt kunde ha förväntat sig. Dessutom ska det betalas ersättning för yrkesinriktad rehabilitering som behövs på grund av en patientskada. Avsikten är att bestämmelserna om ersättningsförfarandet ska preciseras och att det till lagen ska fogas bl.a. en bestämmelse om att besluten framöver ska motiveras. Förslaget innebär inte några betydande ändringar i patientförsäkringens grundläggande struktur, såsom försäkringsskyldigheten eller genomförandet av försäkringssystemet. I första hand är det alltså fråga om att förtydliga och modernisera bestämmelserna.

Arbetsgruppen har utarbetat sin rapport i form av en regeringsproposition. Härnäst ska arbetsgruppens slutrapport skickas på remiss. Målet är att de nya lagarna ska träda i kraft samtidigt med social- och hälsovårdsreformen, dvs. vid ingången av 2019.

Ytterligare information:

Hannu Ijäs, direktör, tfn 0295 163248, [email protected]

Anna Kivimäki, överinspektör, tfn 0295 163597, [email protected]

Potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti

Begäran om utlåtande

Tillbaka till toppen