Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i arbetspensionsskyddet för företagare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2019 13.11
Nyhet

Underförsäkring av företagares arbete och den därav följande låga nivån på den sociala tryggheten för företagare har identifierats som huvudproblemet i arbetspensionsförsäkringen för företagare, konstateras i slutrapporten av en arbetsgrupp som behandlat utvecklandet av arbetspensionsskyddet för företagare.

Den arbetsgrupp som utrett utvecklandet av arbetspensionsskyddet för företagare offentliggjorde sin rapport den 13 mars. Arbetsgruppen var inte enig.

Det främsta målet för arbetsgruppens arbete har varit att minska underförsäkring och de negativa följderna av underförsäkring. En företagares arbetsinkomster bör klarare än för närvarande följa det ekonomiska värdet av företagarens arbetsinsats och arbete. Då är det möjligt att uppnå syftet med försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL), dvs. att säkerställa att företagarens pension blir på en skälig nivå i relation till den utkomst som företagaren haft under sin yrkeskarriär.

Arbetsgruppen föreslå att det mer exakt än för närvarande bör föreskrivas i lag om bestämningen av företagarens FöPL-arbetsinkomst och bedömningen av dess nivå. Enligt gruppen bör utgångspunkten och huvudregeln för fastställandet av arbetsinkomsten enligt FöPL på motsvarande sätt som enligt gällande lag vara den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens företagarverksamhet. I lagen bör det enligt gruppen också föreskrivas mer exakt om de omständigheter som ska beaktas vid bestämningen av arbetsinsatsens värde.

Bedömningen av arbetsinkomsten bör vara så enhetlig som möjligt vid de olika pensionsanstalterna. Dessutom bör bedömningen av arbetsinkomsten vara enkel och förståelig för företagaren. Dessa mål kan nås genom utveckling av en elektronisk kalkylator för bedömning av arbetsinkomst genom vilken man tillförlitligt kan bedöma arbetsinkomsterna och deras variationsintervall.

Arbetsgruppen föreslår att nivåerna på en företagares arbetsinkomst enligt FöPL ska följas upp oftare än för närvarande vid fortsatt företagsverksamhet. Regelbunden kontroll av arbetsinkomsten säkerställer att en arbetsinkomst som vid inledandet av företagsverksamheten eventuellt har bedömts och fastställts till fel nivå inte blir bestående.

Gruppen föreslår att det säkerställs att företagarna får information genom att det föreskrivs i lag om en skyldighet för dem som erbjuder försäkringar enligt FöPL att ge företagarna information. Företagarna bör få behövliga uppgifter om det försäkringsskydd som FöPL-försäkringen innehåller samt om försäkringsavgifterna och försäkringsvillkoren. 

Arbetsgruppen föreslår också att försäkrandet av sådant företagararbete som inte omfattas av försäkringsskyldigheten enligt FöPL utvecklas genom en försäkringsteknik som påminner om en s.k. tillfällig arbetsgivares försäkring.

Härnäst ska arbetsgruppens slutrapport sändas på remiss. 

Ytterligare information

Hannu Ijäs, direktör, tfn 0295 163 248, [email protected]

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, [email protected]

Arbetsgruppsrapport: Utveckling av arbetspensionsskyddet för företagare (på finska)
 

Tillbaka till toppen