Hoppa till innehåll
Media

Flera ändringar i arbetspensionslagstiftningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 11.33
Pressmeddelande

Flera sinsemellan oberoende ändringar i arbetspensionslagstiftningen träder i kraft. De viktigaste av dessa är ändringar som hänför sig till reviderade bestämmelser om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen, ändringar som gäller försummelse av skyldigheten att ordna arbetspensionsförsäkring samt preciseringar av bestämmelserna om de arbetsinkomster som ligger till grund för pensionen.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2020, med undantag för ändringarna av begreppet arbetsinkomst, som träder i kraft den 1 januari 2021.

Reviderade bestämmelser om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen leder till ändringar i arbetspensionslagarna

Arbetspensionslagarna ändras till följd av reviderade bestämmelser om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen. Ändringarna gäller hur rätten till pension beräknas för oavlönade perioder under vilka en person har fått sjuk- eller föräldradagpenning eller rehabiliteringspenning som betalas av FPA. Rätten till pension för tid med dessa förmåner ska beräknas utifrån den årsinkomst som avses i sjukförsäkringslagen. En förutsättning för rätt till pension är att det i årsinkomsten åtminstone ingår löneinkomst eller företagarinkomst till ett årsbelopp som motsvarar den nedre gränsen för försäkringsskyldighet (59,36 euro enligt 2019 års nivå). För att ändringen inte ska medföra ökade arbetspensionsutgifter, ändras samtidigt de koefficienter som används för att bestämma årsinkomstens vikt vid beräkningen av pensionen.

Arbetstagaren tjänar inte in pension för tid när ordnande av arbetspensionsförsäkring uppsåtligen försummats, om arbetstagaren har varit delaktig i försummelsen

En arbetstagare tjänar i fortsättningen inte in pension i situationer där arbetsgivaren systematiskt har försummat skyldigheten att ordna pensionsförsäkring och arbetstagaren har varit medveten om försummelsen och genom sitt eget förfarande möjliggjort försummelsen. Arbetstagaren har i dessa situationer också själv undvikit att betala arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift.

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst

Arbetspensionslagarnas bestämmelser om pensionsgrundande arbetsinkomst ändras. Dividend som grundar sig på en arbetsinsats räknas i fortsättningen som pensionsgrundande arbetsinkomst. Dessutom preciseras bestämmelserna i fråga om anställningsoptioner och aktiepremier.

I arbetspensionslagarna har det också gjorts flera tekniska ändringar som grundar sig på bland annat pensionsreformen 2017.

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna måndagen den 30 december.

Ytterligare information

Inka Hassinen, regeringsråd, tfn 0295 163 187, [email protected]

Tillbaka till toppen