Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningen av bestämmelserna om lastkranar avsedda för personlyft har förtydligats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 8.47
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har förtydligat hur bestämmelserna om de lastkranar som används för personlyft ska tillämpas. Enligt ministeriet finns det i Finland i praktiken två alternativ för användningen av lastkranar för personlyft.

I samband med marknadstillsynen över arbetskorgar under våren 2019 upptäckte man att det finns en risk för att bestämmelserna om utsläppande på marknaden och användningen av anordningarna kan ha tolkats fel på arbetsplatserna i Finland vid övervakningen och importen av anordningarna.   Man konstaterade då att en arbetskorg som temporärt fästs till en lastkran enligt vad som föreskrivs i undantagsbestämmelsen i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008, tillämpningsförordningen) kan anses vara sådan utbytbar utrustning som avses i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008, maskinförordningen), vilket betyder att en kombination av en lastkran och en arbetskorg skulle omfattas av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som gäller personlyftanordningar.  

Enligt arbetsskyddslagstiftningen är personlyft dock i regel inte tillåtet med de kranar som är avsedda för att lyfta laster. Inte heller en kombination av en lyftkran avsedd för att lyfta laster och en arbetskorg som fästs på den kan anses vara en sådan personlyftanordning som överensstämmer med maskinförordningen. Personlyft med maskiner som är avsedda för att lyfta laster är i Finland dock tillåtet i vissa fall och under vissa förutsättningar enligt vad som förskrivs i undantagsbestämmelsen i kapitel 3 a i tillämpningsförordningen. När undantagsbestämmelsen tillämpas förändras inte lyftanordningens användningsändamål. Till exempel en lastkran är således fortfarande en lyftanordning för laster, och en arbetskorg som fästs på den fortfarande arbetsutrustning. 

Två alternativ för att använda lastkranar för personlyft

Enligt ministeriet finns det i Finland i praktiken två alternativ för användningen av lastkranar som personlyftanordningar: 
1) Lastkranar kan användas för personlyft om kombinationen av lastkranen och arbetskorgen är planerad så att den lämpar sig för personlyft och om den uppfyller de krav i maskinförordningen som gäller för personlyftanordningar.
2) Lastkranar som är avsedda för att lyfta laster kan i undantagsfall användas för personlyft om kraven i undantagsbestämmelsen i kapitel 3 a i tillämpningsförordningen uppfylls. 

Lastkranar som släppts ut på marknaden också som en personlyftanordning:

 • arbetskorgen är CE-märkt utbytbar utrustning och försedd med manöveranordning,
 • den som tillverkar arbetskorgen har haft för avsikt att korgen ska fästas eller monteras på den lastkran som är avsedd för last- och personlyft på så sätt att det är möjligt att använda lastkranens personlyftfunktion när den kombineras med arbetskorgen, 
 • den som tillverkar lastkranen eller som gjort ändringar i lastkranen har beaktat personlyfta-funktionen vid bedömningen av lastkranens överensstämmelse med kraven, och bedöm-ningen har omfattat kombinationen av arbetskorgen och lastkranen, 
 • av den EG-försäkran om överensstämmelse som gäller lastkranen framgår att maskinen är avsedd att användas även som en personlyftanordning, 
 • kombinationen genomgår de drifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar som krävs enligt tillämpningsförordningen för lastkranar och personlyftanordningar. 

Lastkranar som kan användas för personlyft enligt undantagsbestämmelsen i tillämpningsförordningen:

 • arbetskorgen är inte CE-märkt och saknar fast manöveranordning, 
 • lastkranen är endast avsedd för att lyfta laster (personlyft nämns inte i EG-försäkran om överensstämmelse eller i bruksanvisningen) 
 • den som tillverkar arbetskorgen har haft för avsikt att korgen kan fästas på en lastkran som är avsedd för att lyfta laster, 
 • användaren fäster arbetskorgen i ändan på lastkranens kranarm, 
 • arbetskorgen används endast i exceptionella fall när det inte är säkert eller ändamålsenligt att använda en personlyftanordning eller någon annan arbetsmetod,
 • arbetsgivaren försäkrar sig om att lastkranen och arbetskorgen uppfyller kraven i kapitel 3 a i tillämpningsförordningen, 
 • arbetsgivaren inspekterar arbetskorgen och kontrollerar att den är fastsatt korrekt innan den börjar användas, och därefter en gång per år, 
 • lastkranen genomgår de drifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar som krävs enligt tillämpningsförordningen, och vid besiktningarna beaktas användningen av arbetskorgen. 

Ytterligare information

överingenjör Kari Seppänen, telefon 029 516 3490, [email protected]

Tillbaka till toppen