Hoppa till innehåll
Media

Takuueläke turvaa pienituloisten eläkeläisten toimeentulon

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 15.4.2010 10.30
Tiedote -

Hallitus esittää, että pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulo turvattaisiin ottamalla käyttöön takuueläke. Takuueläkettä maksettaisiin henkilöille, joiden kokonaiseläke on tällä hetkellä pienempi kuin takuueläkkeen määrä.

En full garantipension skulle med 2010 års indexnivå vara 685 euro i månaden.

Garantipensionen medför en ny minimipensionsnivå. Garantipensionen skulle i synnerhet höja låginkomsttagande kvinnors pensionsinkomster, eftersom uppskattningsvis 65 procent av garantipensionsmottagarna skulle vara kvinnor. Garantipensionen skulle också förbättra de invandrares ställning, vars utkomst är avhängig av specialstödet för invandrare.

Garantipension skulle börja betalas ut från och med början av mars år 2011. Folkpensionsanstalten beviljar garantipensionen på basen av ansökan.

Regeringen tog beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 15 april, och republikens president har för avsikt att avlåta förslaget till riksdagen fredagen den 23 april.

Vem har rätt till garantipension?

Rätt till garantipension skulle en i Finland boende

- 62 år fylld person, som får ålderspension eller förtida ålderspension

- 16 år fylld person, som får arbetsoförmögenhetspension

- person som får arbetslöshetspension

- person, som får förmån via lantbruksföretagarnas avträdelsestödsystem

- arbetsoförmögen eller 65 år fylld invandrare, om denna har bott i Finland minst tre år.

Om ålderspensionen har beviljats som förtida ålderspension, gör man också en minskning i garantipensionen som motsvarar tidigareläggningen.

Cirka 120 000 personer skulle få garantipension

År 2011 skulle uppskattningsvis 120 000 personer få garantipension. Garantipensionen skulle årligen öka statens utgifter med cirka 111 miljoner euro.

År 2008 fick 91 400 personer full folkpension, och 588 300 personer minskad folkpension. Specialstöd för invandrare fick cirka 5 200 personer, av vilka största delen (över 4 000) hade fyllt 65 år.

År 2010 var full folkpension för en ensamboende 584,13 euro och för personer som är gifta eller lever i samboförhållande 518,12 euro i månaden.

Då garantipensionen beviljas beaktas andra pensionsinkomster

Pensionstagarens pensionsinkomster från hemlandet och från utlandet påverkar garantipensionens nivå. Som pensionsinkomst kommer bland annat förmåner och ersättningar enligt folkpensionslagen, arbetspensionslagen och olycksfallsförsäkringslagen att tas i beaktande.

Däremot kommer pensionstagarens övriga förvärvsinkomster, kapitalinkomster och egendom inte att påverka garantipensionens nivå.

Med garantipensionen försvinner familjeförhållandenas påverkan på minimipensionens nivå. Man har rätt till full garantipension oberoende av om man är gift, lever i samboförhållande eller ensam. Till en ensamboende som får full folkpension, betalas som garantipension 100,87 euro i månaden och till en som är gift eller lever i samboförhållande betalas 166,88 euro i månaden. 

Då pensionstagares bostadsstöd beviljas tas garantipensionen i beaktande som inkomst. För en del av pensionstagarna minskar detta bostadsstödets nivå. Utkomsten för en ensamboende som får pensionstagares bostadsstöd och full folkpension skulle ändå tack vare garantipensionen förbättras med cirka 96 euro. För den som är gift eller som lever i samboförhållande, vars gemål också har rätt till pensionstagares bostadsstöd, skulle utkomstenförbättras med cirka 117 euro i månaden.

Ytterligare uppgifter

Direktör Heli Backman, tfn 09 160 73918, [email protected]Tillbaka till toppen