Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Svininfluensavaccin till hela befolkningen

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2009 9.06
Pressmeddelande -

Hela befolkningen vaccineras mot svininfluensa. Social- och hälsovårdsministeriets pandemikoordinationsgrupp har på rekommendation av nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor beslutat att fortsätta vaccinationerna enligt förordningen från september. Enligt förordningen ska friska vuxna över 24 år vaccineras sist.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

Vaccinationerna av friska vuxna över 24 år inleds vid årsskiftet. Då har man fått tillräckligt med vaccin och de delar av befolkningen som löper störst risk att drabbas av allvarliga sjukdomsformer av svininfluensa har blivit vaccinerade. De sex olika befolkningsgrupper som först ska vaccineras omfattar 2 miljoner finländare, varav ca en miljon har vaccinerats.

Vaccineringen är gratis och frivillig. Genom att vaccinera alla skyddar man befolkningen mot nästa våg av svininfluensa. På basis av pandemier som influensaviruset förorsakat kan det bli fråga om två eller till och med tre epidemivågor. Vaccineringen av hela befolkningen torde inte påverka märkbart den pågående första epidemivågen.

Kommunerna har ansvaret för att ordna vaccinationer och informera kommuninvånarna. Arbetsgivare kan också låta vaccinera sina anställda inom företagshälsovården. Företagshälsovården och kommunen kommer sinsemellan överens om vaccinationsordningen. Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar till kommunerna i sitt lägesbrev om hur man ordnar vaccineringen av friska vuxna.

Finland har fått ca en miljon vaccindoser och denna vecka anländer ytterligare 236 000 doser. För närvarande vaccineras små barn och skolelever. Personer över 64 år som tillhör riskgrupperna vaccineras före den friska vuxna befolkningen.

Svininfluensavaccinet har inga oförutsedda biverkningar

I Finland har man inte konstaterat några allvarliga eller oförutsedda biverkningar av vaccinet. Lokala reaktioner, såsom värk vid injektionsstället, är vanliga. Typiska biverkningar är muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber som förekommer hos drygt tio procent av dem som vaccinerats. Dessa symptom försvinner inom ett par dagar.

Svininfluensavaccinet förefaller förorsaka oftare olika allergiska reaktioner än säsongsinfluensavaccinerna. Reaktionerna är inte vanliga, men man bör ha beredskap för behandling av dem såsom fallet i regel vid vaccinering. Enligt det europeiska läkemedelsverket (EMEA) säkerställde uppföljningen av biverkningar, som är baserad på 5 miljoner vaccinationer, att säkerheten hos de tre vacciner som används i Europa är i enlighet med förväntningarna.

Epidemin har nått sin topp

Svininfluensaepidemin har nått sin topp i nästan hela landet. I norra Finland håller epidemin redan på att avta. I Finland har totalt 6 122 bekräftade fall av influensa A(H1N1)v rapporterats. Eftersom alla fall av smitta inte bekräftas är antalet smittade flerfaldigt. I Finland lär dock epidemin pågå ännu i två till tre månader. Hos de flesta insjuknade var sjukdomsbilden är sjukdomsbilden tämligen lindrig och påminner om en vanlig säsongsinfluensa. Antalet rapporterade svininfluensarelaterade dödsfall uppgår till totalt 16, varav 15 har varit en primärsjukdom som ökar risken för komplikationer av influensan.

Enligt länsstyrelsernas rapporter har social- och hälsovården i genomsnitt klarat sig väl när det gäller ökat servicebehov till följd av epidemin. Kommuner och samkommuner har anpassat sina servicesystem till epidemisituationen i enlighet med förhandsplanerna för verksamheten. Situationen är under kontroll till exempel när det gäller personal, sjukhusplatser, läkemedel och materiel inom hälso- och sjukvården.

Livsmedelssäkerhetsverket och Institutet för hälsa och välfärd: Eventuell smitta av svininfluensa i ett svinstall

Svininfluensaviruset har eventuellt överförts från människan till svin i ett finländskt svinstall. Livsmedelssäkerhetsverket har sänt ett analyserat prov till Institutets för hälsa och välfärd laboratorium för att få det bekräftat. Motsvarande smittfall har sällan beskrivits i olika länder sedan i maj. Fallet där smittan överförts från människan till svin förväntas inte ha konsekvenser för epidemins spridning i den finländska befolkningen. Det är ofarligt att äta svinkött.

Influensan är en typisk zoonos, dvs. en sjukdom hos såväl människan som flera djurarter som kan smitta i bägge riktningarna. En tämligen stor del av infektionssjukdomarna är zoonoser, dvs. gemensamma mikrober för människor och djur.

Mer information

Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn 09 160 74030
Överdirektör Juhani Eskola, THL, tfn 020 610 6006
Docent Marjo Renko, tfn 050 387 8887
Överläkare Terhi Kilpi, THL, tfn 020 610 8678
Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 8670
Överläkare Olli Haikala (kommunernas beredskap), SHM, tfn 09 160 73214
Kanslichef Kari Välimäki, SHM, tfn 09 160 73763
Avdelningschef Aino-Inkeri Hansson, SHM, tfn 09 160 73760
Avdelningschef Päivi Sillanaukee, SHM, tfn 09 160 73313På andra webbplatser Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

 

Tillbaka till toppen