Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Svininfluensaepidemin fortsätter även om den sannolikt redan nått sin kulmen

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2009 11.12
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

Svininfluensaepidemin fortsätter även om den sannolikt redan har nått sin kulmen. Det finns cirka 7 400 bekräftade fall av influensa A(H1N1)v-smittor i Finland.

Epidemin fortsätter i hela Finland. Epidemin började i Norra Finland där det nu tydligast märks att den håller på att avmattas. 17 dödsfall med anknytning till influensa A(H1N1)v har bekräftats och 16 av de avlidna hörde till en riskgrupp på grund av en grundsjukdom.

Belastningen inom hälsovården på grund an svininfluensan har minskat jämfört med förra veckan. Under de mest brådskande veckorna fanns det över 300 patienter i sjukhusvård dagligen på olika håll i Finland på grund av misstänkt eller bekräftad svininfluensa. Denna vecka vårdas fortfarande dagligen omkring 200 patienter. 40-50 patienter vårdas inom intensivvården dagligen. Andelen patienter som behöver intensivvård har ännu inte minskat.

Institutet för hälsa och välfärd har fått bakgrundsinformation om över 1 200 patienter som har vårdats på sjukhus. Patienterna har i huvudsak varit unga, i medeltal 29 år. 42 procent av dem har haft en grundsjukdom. Av patienterna har 30 varit gravida. Knappa hundra av de patienter som har vårdats på sjukhus har behövt intensivvård. Dessa patienter har i medeltal varit 49 år. 56 procent av dem har lidit aven grundsjukdom. Hälften av patienterna inom intensivvården har vårdats i respirator.

Av alla de personer som har bekräftats insjukna i svininfluensa i Finland har 43 procent varit barn under 15 år. Knappa tre procent har varit 65 år fyllda. En del av personerna över 65 år har immunitet mot svininfluensan tack vare infektioner som de har insjuknat i för årtionden sedan.

På basis av erfarenheter av tidigare pandemier och säsongsinfluensa vet man att de laboratoriebekräftade fallen enbart är en liten del av alla sjukdomsfall. De kompletta siffrorna över hur många som har insjuknat i och avlidit på grund av epidemin samt om hälsovårdens belastning klarnar först då epidemin är förbi.

Cirka 88 000 vårdkurer virusläkemedel har hittills använts

Från och med mitten av oktober har finländarna använt cirka 88 000 vårdkurer influensavirusläkemedel, i huvudsak Tamiflu, inom öppenvården. Virusläkemedelsvård rekommenderas i synnerhet till personer som lider av många långtidssjukdomar, gravida, samt kraftigt överviktiga personer. Dessutom ges influensavirusläkemedel till alla personer som vårdas på sjukhus på grund av misstänkt fall av svininfluensa samt till allvarligare infektionsfall inom öppenvården.

Den friska vuxna befolkningen vaccineras sannolikt januari-mars

Enligt nuvarande planer kommer vaccineringen av friska personer över 24 år att skötas under perioden januari-mars i Finland. Kommunerna svarar för vaccineringen av den friska vuxna befolkningen. Kommunerna kan också utnyttja företagshälsovården då befolkningen ska vaccineras. Kommunerna och företagshälsovården kommer sinsemellan överens om tillvägagångssätten, så som registreringen av och informationen om vaccineringen. Företagshälsovården tar reda på vilket intresse arbetsgivarna har för vaccineringar av personer på enskilda arbetsplatser. Vaccineringar av personer på enskilda arbetsplatser gör det lättare för befolkningen att ta vaccin och sparar bland annat arbetstid.

Vaccinet är avgiftsfritt för företagshälsovården men man börkomma överens om de övriga kostnaderna som orsakas av vaccineringarna med arbetsgivaren. Vaccinet är alltid avgiftsfritt för den som vaccineras.

Vaccinet anländer till Finland i omgångar och enligt nuvarande uppgifter kommer det sista vaccinpartiet till Finland i mars. Kommunerna kan arrangera så att vaccineringen sker gradvis eftersom man inte längre behöver tävla med epidemins framfart. Vaccineringen av den friska vuxna befolkningen har inte längre någon större inverkan på hur den nuvarande epidemin framskrider. Med omfattande vaccineringar lindrar man ändå en eventuell andra våg av svininfluensa.

Biverkningarna av svininfluensavaccinet som väntade

Till Finland har hittills anlänt 1 373 000 vaccindoser av vilka de sista delas ut under denna vecka. Enligt uppgifter från vaccinleverantören anländer cirka 300 000 vaccindoser till Finland nästa vecka. För tillfället vaccineras små barn, skolelever och studerande. Över 64-åringar som på grund av en grundsjukdom hör till en riskgrupp vaccineras innan den friska vuxna befolkningen. I fortsättningen anländer omkring 250 000 - 300 000 vaccindoser per vecka till Finland men leveransmängderna varierar en del.

Biverkningarna av svininfluensavaccinet har varit som väntade. Enligt Europeiska läkemedelsverkets (EMEA) undersökning som omfattar 10 miljoner vaccineringar är de rapporterade biverkningarna som väntade. Lokala reaktioner, såsom smärta vid injektionsstället, är vanliga. Typiska biverkningar är muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber. Drygt tio procent av dem som vaccineras får dylika symptom. Symptomen går om inom några dagar.

Svininfluensavaccinet verkar orsaka olika allergiliknande reaktioner oftare än vaccinet mot säsongsinfluensa. Reaktionerna är inte vanliga men vaccinatören bör ha beredskap att ge vård, som alltid då personer vaccineras.

För mer information

Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 8670
Överläkare Terhi Kilpi, THL, tfn 020 610 8678
Direktör Tapani Melkas, SHM, tfn (09) 160 73886
Konsultativ tjänsteman Kristiina Mukala, SHM, tfn (09) 160 74342

 På andra webbplatser

Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

Tillbaka till toppen