Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stödet för närståendevård reformeras

Social- och hälsovårdsministeriet
1.12.2005 11.46
Pressmeddelande -

Stödet för närståendevård revideras genom en lag om närståendevård. Lagen ersätter de gällande bestämmelserna i socialvårdslagen om stöd för närståendevård samt förordningen om stöd för närståendevård.

Minimibeloppet för arvodet till närståendevårdare höjs till 300 euro vid ingången av år 2006. Om vårdaren under en tung behandlingsfas kortvarigt är förhindrad att arbeta är vårdarvodet minst 600 euro i månaden. Även indexskyddet för vårdarvodet blir bättre.

I vård- och serviceplanen fastställs förutom den service som ges till den vårdbehövande också de socialvårdstjänster som skall ordnas för närståendevårdaren till stöd för vårduppdraget. Vårdarens rätt till ledighet har kompletterats med bestämmelser om kommunens möjlighet att ordna rekreationsledighet utan att detta påverkar vårdarvodet. Bestämmelserna om innehållet i och längden på avtalet om närståendevård har preciserats. I lagen ingår också bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödet.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras så att när en närståendevårdare använder sin rätt till ledighet gäller den övre gränsen på 9 euro också hemservice som ordnas med hjälp av servicesedlar.

Regeringen föreslog torsdagen den 1 december att lagarna stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2006.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn 09-160 741 35

Regeringssekreterare Lotta Silvennoinen, tfn 09-160 731 87

Regeringssekreterare Anne-Marie Brisson, tfn 09-160 743 55

Tillbaka till toppen