Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för pilotförsök med barnbudgetering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 17.55
Pressmeddelande

Inom ramen för den nationella barnstrategin utlyses statsunderstöd till välfärdsområdena för pilotförsök med en barnbudget. Målet är att försöken ska genomföras i tre välfärdsområden. För pilotförsöken har reserverats sammanlagt 260 000 miljoner euro. 

Syftena med statsunderstödet är att utveckla bättre tjänster för barn, unga och familjer, att använda resurserna ändamålsenligt vid rätt tid och att främja tillgodoseendet av barnens rättigheter. Barnbudgeteringen ska vara en del av bedömningen av vilka konsekvenser besluten får för barn. Vid barnbudgeteringen behövs förutom kunskap om budgetering även kunskap om barns och ungas välbefinnande, problem och rättigheter och om hur rättigheterna tillgodoses. 

Avsikten är också att i samband med pilotförsöken skapa ett nätverk av de välfärdsområden och kommuner som redan har inlett barnbudgeteringsarbetet antingen med egen eller med statlig finansiering. 

Ansökningstiden börjar den 4 maj och slutar den 25 maj 2023 kl. 16.15. Statsunderstödet kan sökas av välfärdsområdena och av Helsingfors stad. Avsikten är att fatta besluten under sommaren 2023. Understödet kan användas från och med att det beviljats fram till utgången av år 2024.

Mer information om understödet finns på vår webbplats:

Ytterligare information:

Laura Kuusio, specialsakkunnig [email protected], tfn +358 295 163 352
Johanna Laisaari, ledande sakkunnig [email protected], tfn +358 295 161 177

Tillbaka till toppen