Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken 2021–2023 har godkänts

Social- och hälsovårdsministeriet
9.12.2021 13.36
Pressmeddelande 390

Genom statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken fortsätter det nationella samarbetet för att förebygga de skador som användningen av narkotika orsakar. Principbeslutet godkändes den 9 december 2021.

Det förebyggande rusmedelsarbetet utvecklas sektorsövergripande

I beslutet betonas vikten av att myndigheterna inom de olika områdena ingriper i tid för att förebygga drogberoende, brottsspiraler och marginalisering bland unga. Det förebyggande rusmedelsarbetet utvecklas sektorsövergripande och för olika åldersgrupper. I verksamhetsprogrammet för det förebyggande rusmedelsarbetet prioriteras särskilt utvecklandet av ingripandet i ungdomars experimenterande med droger och av mini-interventionsmodellerna.

Tillgängliga missbrukartjänster som utgår från kundens behov 

I och med social- och hälsovårdsreformen tar välfärdsområdena över ansvaret för missbrukartjänsterna. Missbrukartjänsterna utvecklas genom lagstiftningsreformen i syftet att de människor som behöver missbrukar- och mentalvårdstjänster ska ha tillgång till tjänsterna enligt samma principer som gäller för de övriga kund- och patientgrupperna. Vid lagberedningen beaktar man att tjänsterna ska vara kundorienterade, ges på lika villkor, vara tillgängliga och av hög kvalitet samt riktas till de grupper som av olika skäl behöver dem särskilt mycket.   

Skadorna ska minskas

Åtgärderna för att minska de skador som användningen av narkotika orsakar innefattar att stödja välbefinnandet hos narkotikamissbrukarna och främja säkerheten i samhället. Man ska också öka de social- och hälsorådgivningstjänster som används med låg tröskel av narkotikamissbrukare och trygga hälsorådgivningen för narkotikamissbrukare som en etablerad del av social- och hälsovårdsreformen.  

Samarbetet viktigt för att bekämpa narkotikabrottsligheten 

Man strävar efter att begränsa utbudet av narkotika genom att upptäcka och utreda narkotikabrott så effektivt som möjligt. Narkotikabrottsligheten övervakas genom myndigheternas sektorsövergripande samarbete, som bygger på kunskap och analys. Tack vare ett nära internationellt samarbete och informationsutbyte kan straffansvaret realiseras också när narkotikabrottsligheten sträcker sig över landets gränser. 


Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 713, [email protected]

 

Tillbaka till toppen