Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet har utfärdat en ny förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.37 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 15.46
Pressmeddelande 137/2021

Genom den nya förordningen uppdateras och förtydligas bestämmelserna om val och användning av personlig skyddsutrustning. Förordningen ersätter det gällande statsrådsbeslutet om detta. 

Förordningen innehåller närmare bestämmelser om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet. Förordningens innehåll motsvarar i huvudsak nuläget, men man har förtydligat bestämmelserna och preciserat det som gäller säker användning av personlig skyddsutrustning.  

Genom förordningen genomförs Europeiska kommissionens direktiv 2019/1832, genom vilket direktiv 89/656/EEG om användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen ändrades.  
Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2021.

Arbetsgivaren ansvarar för användningen av personlig skyddsutrustning

Att använda personlig skyddsutrustning ska alltid vara en sekundär metod för att undvika fara.  Personlig skyddsutrustning ska endast användas om de risker som arbetet medför inte kan elimineras eller minskas i tillräcklig grad genom att ändra arbetet och arbetsförhållandena.  

Arbetsgivarens skyldighet att sörja för användningen av personlig skyddsutrustning har preciserats i den nya förordningen. Det räcker inte att ge personlig skyddsutrustning åt arbetstagarna, utan arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att skyddsutrustningen faktiskt används under hela arbetstiden.  

Arbetsgivaren ska tillräckligt noggrant fastställa var, när och hur länge åt gången den personliga skyddsutrustningen ska användas. Arbetsgivaren ska då beakta hur allvarlig risken är, hur ofta arbetstagaren utsätts för risken, särdragen hos den enskilda arbetstagarens arbetsplats, arbetets belastning samt den personliga skyddsutrustningens prestanda. Omnämnandet av arbetets belastning är nytt i bestämmelsen. 

Bedömningen säkrar att skyddsutrustningen är ändamålsenlig och ger ett effektivt skydd

Förordningen innehåller bestämmelser om de egenskaper som krävs av den personliga skyddsutrustningen. I arbetet får endast sådan personlig skyddsutrustning användas som uppfyller för skyddsutrustningen särskilt föreskrivna krav. Den skyddsutrustning som omfattas av EU:s förordning om skyddsutrustning ska vara försedd med CE-märkning.  

Arbetsgivaren ska sörja för att den personliga skyddsutrustningen är ändamålsenlig och ger ett tillräckligt skydd mot de risker som arbetet i fråga medför. Arbetsgivaren ska också se till att skyddsutrustningen är lämplig för arbetsförhållandena i arbetet. När det gäller användningen av personlig skyddsutrustning måste man dessutom beakta arbetstagarens hälsotillstånd, och att skyddsutrustningen också i övrigt är lämplig för arbetstagaren. 

Före val av personlig skyddsutrustning ska arbetsgivaren bedöma om den personliga skyddsutrustning som ska ges åt arbetstagaren uppfyller kraven i förordningen. Vid fastställandet av de skyddsegenskaper och övriga egenskaper som ska krävas av den personliga skyddsutrustningen ska arbetsgivaren bedöma de risker i arbetet som inte kan undvikas eller i tillräcklig utsträckning begränsas genom åtgärder som omfattar arbetet eller arbetsförhållandena. I bedömningen ska arbetsgivaren beakta bilagorna till förordningen där det föreskrivs närmare om risker som ska skyddas av personlig skyddsutrustning, olika typer av personlig skyddsutrustning samt om arbeten som eventuellt kräver användning av personlig skyddsutrustning.

Bestämmelserna om säker användning av personlig skyddsutrustning har preciserats

Bestämmelserna om vård och underhåll av personlig skyddsutrustning har preciserats. Det nya är att personlig skyddsutrustning ska förvaras och rengöras så att utrustningen behåller sina skyddsegenskaper och är säker, hälsosam och hygienisk för arbetstagaren att använda.

Den nya förordningen innehåller också närmare bestämmelser om den undervisning och handledning som arbetstagarna ska få. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren tillräcklig information om den personliga skyddsutrustningen och om hur den ska användas på ett säkert sätt samt om de risker som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda mot. Innan arbetet inleds ska arbetstagaren också få undervisning och handledning om hur den personliga skyddsutrustningen används på ett korrekt och säkert sätt. 

Efterlevnaden av bestämmelserna om användningen av personlig skyddsutrustning övervakas av arbetarskyddsmyndigheten

 De regionala arbetarskyddsmyndigheterna är regionförvaltningsverkens (RFV) ansvarsområden för arbetarskyddet. Rådgivning i frågor om arbetarskyddslagstiftningen: arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning  0295 016 620.
 

Mer information

Jenny Rintala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 421, [email protected]

Tillbaka till toppen