Hoppa till innehåll
Media

Staten ska ersätta kostnader för praktik för yrkeshögskoleexamina inom hälsovård och det sociala området

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.04
Pressmeddelande 213/2022

Regeringen föreslår att staten ska ersätta kostnader för den praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina på social- och hälsovårdsområdet. Ändringen gör det möjligt att avstå från de ersättningar som yrkeshögskolorna betalar ut.

I varje yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området ingår det en praktikperiod som omfattar 45-120 studiepoäng i syfte att främja yrkesskickligheten. En betydande del av yrkeshögskolestudierna genomförs genom praktik. 

De kostnader som praktiken medför för servicesystemet hänför sig till planering, praktikanternas introduktion och vägledning och till samarbetet med högskolorna.  

Yrkeshögskolorna har tidigare på basis av avtal som de ingått med verksamhetsenheter inom social- och hälsovården och med småbarnspedagogiken betalat ersättning för kostnaderna för praktiken. Enligt uppgifterna från år 2020 har ersättningarna totalt uppgått till cirka 14,2 miljoner euro per år.  

Enligt förslaget ska ersättningarna betalas av staten i fortsättningen.  Rätten att få ersättning gäller förutom välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad även kommunerna, samkommunerna, de enheter som producerar privata tjänster inom social- och hälsovård och småbarnspedagogik och Ålands landskapsregering. (Huom Ahvenanmaan maakunnan hallitus) 

Ersättningen baserar sig på antalet realiserade praktikveckor enligt det avtal som ingåtts med verksamhetsenheten och yrkeshögskolan. Regionförvaltningsverken och statens ämbetsverk på Åland ska betala ersättning halvårsvis för de realiserade praktikveckorna. 

Närmare bestämmelser om ersättningsbelopp, grunderna för utbetalning av ersättning och de övriga förfarandena för ansökan om och betalning av ersättning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet med propositionen är att bidra till att det finns tillräckligt med praktikplatser för studerande inom hälsovård och det sociala området och att den vägledning som de studerande får är högklassig och motsvarar de mål som ställts för utbildningen.

Genom ändringen förenhetligar man uppföljnings- och finansieringsförfarandena för ersättning av utbildning när det gäller högskoleexamina inom hälsovård och det sociala området. 

Mer information 

Päivi Nygren, konsultativ tjänsteman,[email protected]

Tillbaka till toppen