Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om olycksfall i militärtjänst revideras

Social- och hälsovårdsministeriet
27.10.2016 13.27
Pressmeddelande 182/2016

Den nuvarande lagen om olycksfall i militärtjänst ersätts av två olika lagar. Den ena av lagarna gäller bl.a. beväringar och civiltjänstgörare, reservister som deltar i repetitionsövningar, kvinnor som gör frivillig militärtjänst och personer som deltar i utbildning som leder till en militär tjänst. För personer som deltar i krishanteringsuppdrag stiftas en egen lag.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 27 oktober. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.
I och med lagstiftningsändringen preciseras definitionerna av olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom. Målet är att skador och sjukdomar som uppkommer under tjänstgöring och förvärrande av skador till följd av tjänstgöring ska ersättas på ett tillräckligt heltäckande sätt. I ersättningsvillkoren ska i högre grad än för närvarande beaktas de förhållanden under tjänstgöringstiden som ökar risken för insjuknande och skador. Samtidigt höjs miniminivån för ersättning för inkomstbortfall.

Den nya lagen om ersättning för olycksfall och sjukdom i samband med tjänstgöring i krishanteringsuppdrag omfattar såväl personer som deltar i militär krishantering som personer som deltar i civil krishantering och i verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens gränsförvaltningsbyrå. Den gällande lagen om olycksfall i militärtjänst omfattar endast personer som deltar i militär krishantering.

I och med den nya lagen harmoniseras skyddet för alla som deltar i krishantering, eftersom förhållandena under tjänstgöringstiden och de risker som dessa medför till stor del är desamma vid såväl civil som militär krishantering. På ersättningsvillkoren ska tillämpas samma principer som vid ersättning för olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom. Skyddet är därmed mer omfattande än det skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som gäller för arbetstagare. Enligt lagen ska de särskilda förhållandena vid krishanteringsuppdrag beaktas vid ersättningsprövningen. Förhållandena under krishanteringsuppdrag avviker från förhållandena under fredstid i hemlandet, och de omfattar många faktorer som ökar risken för skador och insjuknande.

Enligt förslaget ska en person som återvänder från ett krishanteringsuppdrag omfattas av rätt till särskilt psykiskt stöd. Det psykiska stödet ska retroaktivt gälla även personer som tjänstgjort i krishanteringsuppdrag före ikraftträdandet av den nya lagen. Tröskeln för att få psykiskt stöd ska vara låg och stödet ska inte förutsätta att den sökande har en skada eller sjukdom som ersätts som ett olycksfall eller en militärtjänstsjukdom. Stöd ska kunna fås i ett år. I den lag som gäller personer som deltar i krishanteringsuppdrag ingår även ett särskilt tilläggsskydd i händelse av dödsfall eller bestående invaliditet. För närvarande är motsvarande förmåner avtalsbaserade.

Ytterligare upplysningar:

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163125, [email protected]

Tillbaka till toppen