Hoppa till innehåll
Media

Klientavgifterna inom social- och hälsovården sänks vid ingången av 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 13.30 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 15.48
Pressmeddelande 174/2017

Statsrådet har fastställt maximibeloppen för de klientavgifter som tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster. År 2018 sänks klientavgifternas maximibelopp 1,22 procent i enlighet med förändringen i folkpensionsindex. Inkomstgränserna för avgifterna för regelbunden hemvård stiger 0,60 procent i enlighet med förändringarna i arbetspensionsindex.

Maximibeloppen och inkomstgränserna justeras vartannat år i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex och arbetspensionsindex.

Maximibeloppet för den årsavgift som tas ut för läkartjänster inom öppenvården vid hälsovårdscentraler sänks till 41,20 euro. Om serviceanvändaren inte betalar en årsavgift, kan det tas ut en besöksavgift på högst 20,60 euro oberoende av antalet besök. Alternativt kan den som är huvudman för hälsovårdscentralen besluta att ta ut en besöksavgift för de tre första besöken på hälsovårdscentralen under kalenderåret. Då är besöksavgiften 20,60 euro. Kvällstid, nattetid och på veckosluten kan det tas ut en särskild jouravgift på 28,30 euro.

Maximibeloppet för sjukhusens poliklinikavgifter sänks till 41,20 euro per besök. För dagkirurgiska ingrepp får det tas ut en avgift på högst 135,10 euro.

De avgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder delas in i en grundavgift som tas ut för varje besök samt vård- och undersökningsavgifter som tas ut separat. Grundavgiften för ett vårdbesök har delats in i tre avgiftsgrupper: den högsta grundavgift som får tas ut för besök hos en munhygienist är 10,20 euro, för besök hos en tandläkare 13,10 euro och för besök hos en specialisttandläkare 19,20 euro.

För en outnyttjad tid som inte avbeställts får det tas ut högst 50,80 euro.

Den högsta avgift som får tas ut för intyg och utlåtanden av läkare och tandläkare sänks till 50,80 euro. För läkarintyg som behövs för körrätt får det tas ut högst 61,00 euro.

Hos en patient i kortvarig anstaltsvård kan det tas ut högst 22,50 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 48,90 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård. När avgiftstaket har överskridits får det tas ut högst 22,50 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård.

Samtidigt har avgiftstaket för hälso- och sjukvården justerats genom ett meddelande från social- och hälsovårdsministeriet. Vid ingången av 2018 sänks avgiftstaket för hälso- och sjukvårdsavgifterna från 691 euro till 683 euro per kalenderår. I avgiftstaket ingår avgifterna för läkartjänster vid hälsovårdscentraler, fysioterapi, vård i serie, poliklinikbesök vid sjukhus, dagkirurgi, kortvarig anstaltsvård, dag- och nattvård samt rehabilitering.

Vid långvarig anstaltsvård ska patienten få behålla ett belopp på minst 108 euro i månaden för sitt personliga bruk. Utförligare uppgifter om inkomstgränserna och avgiftsbeloppen finns i bilagan.

Ytterligare information

Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 404
Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 675

Bilagor

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården

Gällande avgifter, nya avgifter och förändringarna i avgifternas storlek (på finska)

Tillbaka till toppen