Hoppa till innehåll
Media

SHM ber kommunernas hälsoinspektörer granska tekniken vid vattenförsörjningsv...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2007 7.50
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunernas hälsoskyddsmyndigheter att granska de tekniska lösningarna vid vattenförsörjningsverken. Hälsoskyddsmyndigheterna bör tillsammans med vattenverken kontrollera att det vid fastigheter, som är anslutna till vattenledningsnätet, inte har använts sådana tekniska lösningar som kan orsaka fara för hälsan. Kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheter överlåter väsentlig information till dem som utför inspektionerna.

Inspektionerna måste utföras senast inom mars 2008. Orsaken bakom den nationella inspektionsoperationen är vattenepidemin i Nokia. Epidemin förorsakades av att renat avfallsvatten från reningsverket kom ut i vattenledningsnätet.

Brevet som har skickats till hälsoskyddsmyndigheterna gjordes i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet samt Vatten- och avloppsverksföreningen.

Renat avloppsvatten används som så kallat tekniskt bruksvatten vid reningsverken, bland annat för att tvätta bassängerna och anläggningarna. Över 400 kubikmeter avloppsvatten hamnade i vattenledningsnätet i Nokia och vattnet innehöll rikligt med mikrober som orsakarsjukdomar. Ledningsnätet för det tekniska vattnet och vattenledningsnätet isolerades med en bollventil, som i vanliga fall var stängd.

Enligt del D1 ”Vatten och avloppsinstallationer för fastigheter” i Finlands byggbestämmelsesamling får vattenapparatur som är kopplad till ett vattenförsörjningsverk inte vara i kontakt med annan vattenapparatur som får sitt vatten från annan källa. I ett kompletterande direktiv godkänns ändå en dylik sammanfogning då det är nödvändigt, till exempel för att trygga tillgången till sprinklervatten. I direktivet betonas vikten av luftmellanrum och skydd mot läckage. Med en dylik teknisk lösning kan man försäkra sig om att sammanfogningen inte förorsakar risk för hälsan. Dylika system finns förutom vid reningsverk också vid industrianläggningar vid vilka det används rikligt med vatten samt i brandsläckningssystem vid stora fastigheter.

Resultaten av inspektionerna skall rapporteras till länsstyrelserna senast den 31 mars 2008. Länsstyrelserna vidarebefordrar resultaten utan dröjsmål till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och social- och hälsovårdsministeriet.

För mer information: överinspektör Jari Keinänen, tfn (09) 160 73126, 050 354 7138

Tillbaka till toppen