Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare: I fortsättningen centraliseras endast en liten del av den särskilda servicen för personer med funktionsnedsättning

Social- och hälsovårdsministeriet 6.9.2018 11.35 | Publicerad på svenska 6.9.2018 kl. 15.00
Pressmeddelande 118/2018

Personer med funktionsnedsättning måste få det stöd och den service de behöver i första hand som närtjänster. Exempelvis måste de ha möjlighet att enligt eget val och utan hinder använda de social- och hälsocentraler som inleder sin verksamhet efter att vård- och landskapsreformen har trätt i kraft. Det konstaterar magistern i samhällsvetenskaper Riitta Hakoma och magistern i samhällsvetenskaper, socialrådet Markku Niemelä, som har utrett hur det är ändamålsenligt att organisera de tjänster som specialomsorgsdistrikten erbjudit som en del av tjänsteproduktionen i landskaps- och vårdreformen.

Finland är för närvarande indelat i 15 specialomsorgsdistrikt som ska ordna specialomsorger för personer med utvecklingsstörning. Specialomsorgsdistrikten ordnar också hälso- och sjukvårdstjänster och grundläggande utbildning för personer med utvecklingsstörning. Dessutom finns det ett eget distrikt för den svenskspråkiga befolkningen.

I och med landskaps- och vårdreformen ska de nuvarande specialomsorgsdistrikten läggas ned och deras tillgångar och skulder samt egendom och fastigheter övergå till landskapen. Även de tjänster som för närvarande är ordnade i form av specialomsorger, blir då en del av den funktionshinderservice som ordnas av landskapen. Landskapen kan producera tjänsterna på de sätt som föreskrivs i lag. Landskapen ska också ha ansvaret för att ordna funktionshinderservicen för svenskspråkiga.

Utredarna påminner om att integrationen av socialvården med hälso- och sjukvården är viktig för att servicen för personer med funktionsnedsättning ska fungera smidigt och som en helhet. I samband med strukturreformen bör man dra nytta av den kompetens som finns inom de nuvarande specialomsorgsdistrikten. Kompetensen vid social- och hälsocentralerna och övriga tjänster på primärnivå bör säkerställas genom stöd från den särskilda servicen vid landskapets affärsverk, till exempel genom konsultation eller tjänster som tillhandahålls annanstans än vid affärsverket.

För vissa, avgränsade uppgifter kan det behövas centraliserade tjänster. Utredarna föreslår att det i varje samarbetsområde inrättas ett kompetens- eller resurscenter som fokuserar på frågor som gäller funktionsnedsättning. Det kan inrättas antingen genom frivilliga avtal mellan landskapen eller genom förordning av statsrådet. Centret kan ha egen tjänsteverksamhet i form av både experttjänster och undersöknings- och krisvårdplatser.

Utredarna föreslår att dessa center ska samverka med de kompetens- och stödcenter som är under utveckling inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, till exempel så att kompetens- och stödcentren för barn och familjer ansvarar för barn med funktionsnedsättning och de tjänster som deras familjer behöver. Ett av centren ska enligt förslaget svara för produktionen av tjänster på krävande specialnivå för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning samt på riksnivå svara för sakkunskapen inom den särskilda servicen för svenskspråkiga. Detta center ska enligt förslaget höra till landskapet Egentliga Finlands affärsverk.

Två center ska ha beredskap för tjänster för personer med utvecklingsstörning som det har beslutats att ska tas in för vård och rehabilitering efter att de har genomgått sinnesundersökning. Enligt förslaget ska ett av dessa center som ska betjäna hela landet vara Vaalijala, som ska höra till landskapet Södra Savolax affärsverk. Vaalijala ska också producera tjänster på krävande specialnivå inom sitt samarbetsområde.

Utredarnas förslag kommer att beaktas och bedömas vid förhandlingar mellan social- och hälsovårdsministeriet och landskapen under hösten 2018. Utredarnas rapport är på remiss och finns på webbplatsen utlåtande.fi från den 6 september till och med den 1 oktober 2018.

Ytterligare upplysningar

Markku Niemelä, magister i samhällsvetenskaper, socialråd, tfn 045 155 7224

Riitta Hakoma, magister i samhällsvetenskaper, tfn 040 054 2668

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 405

Övriga fakta:

  • Nästan 10 procent av Finlands befolkning har någon funktionsnedsättning.
  • Ungefär en procent av befolkningen behöver tjänster och stöd i större omfattning, och ungefär tre av tusen behöver tjänster som tillhandahålls dygnet runt.
  • I hela landet finns det några tusen som behöver väldigt mångsidiga tjänster ofta eller i stor omfattning.